16.05.2006 11:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Odovzdávanie cien Jána Hollého 2006

Slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého za rok 2005 a prémií za knižnú tvorbu za rok 2005, ktoré sa bude konať dňa 16.5.2006 o 11,00 hod. v priestoroch Klubu slov. spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

 

Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pre určenie roku vydania je rozhodujúce vročenie uvedené v tiráži a v copyrightovej výhrade. Knižným vydaním sa rozumejú knihy a publikácie vybavené všetkými potrebnými právnymi náležitosťami. Pod   pojmom umelecká literatúra sa rozumejú diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká esejistika.

Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách:

a/ za preklad poézie a veršovanej drámy

b/ za preklad prózy, drámy a eseje

Výbor Sekcie pre umelecký preklad udeľuje Cenu Jána Hollého na základe návrhu ním menovanej poroty.

Členovia poroty Ceny Jána Hollého za rok 2005:

 

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. – predsedníčka

PhDr. Marián Andričík, PhD.

PhDr. Daniela Humajová

PhDr. Mária Huttová, CSc.

PhDr. Alojz Keníž, CSc.   

PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

Na návrh poroty Ceny Jána Hollého výbor Sekcie pre umelecký preklad   u d e l  i l

 

    Cenu Jána Hollého 2005 za preklad umeleckej prózy:

Otakar Kořínek za preklad diela Louis de Bernières: Vtáky bez krídel                    

    Vydavateľstvo SLOVART zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

    Cenu Jána Hollého 2005 za preklad poézie:       

 

Ján Zambor za preklad diela Federico García Lorca: Cigánske romance

    Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

 

Porota Ceny Jána Hollého a výbor Sekcie pre umelecký preklad udelili knižné prémie

Literárneho fondu za rok 2005 týmto prekladateľom:

 

Eva Palkovičová za preklad diela Gabriel García Márquez: Spomienka na moje

                                                       smutné pobehlice (IKAR)                        

Ján Štrasser za preklad diela Isaak Babeľ: Ako to chodilo v Odese (Slovart)

 

Paulína Šišmišová za preklad diela Jorge Luis Borges: Borges ústne (Kalligram)

Ján Vilikovský za preklad diela George Orwell: Nad vodou a chytiť dych (IKAR)

Ján Švantner za preklad diela Yves Bonnefoy: Kam preniká vietor (Studňa)

    Výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2004:

Vyd. IKAR za vydanie diel Gabriel García Márquez: Spomienka na moje smutné

                                          pobehlice a George Orwell: Nad vodou a chytiť dych

Vyd. Slovart za vydanie diela Isaak Babeľ: Ako to chodilo v Odese

Vyd. Kalligram za vydanie diela  Jorge Luis Borges: Borges ústne