31.08.2019
Literárna súťaž
Pars artem

Pars Poetry 2019

Združenie internetových autorov PARS ARTEM vyhlasuje druhý ročník súťaže PARS POETRY 2019. Svoje príspevky podľa zverejneného štatútu súťaže posielajte do 31.8.2019 na adresu parsartem@gmail.com alebo poštou na adresu PARS ARTEM, Na Úvrati č. 46, 821 04 Bratislava.

Za vypracovanie štatútu ďakujeme Erikovi Kriššákovi, ktorého Pars Artem poverilo spravovaním skupiny Literárne Neformality.

Štatút súťaže Pars Poetry

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Súťaž PARS POETRY (ďalej len ako „súťaž“) o najpozoruhodnejšie básnické dielo, publikované v príslušnom kalendárnom roku umožňuje všetkým prihláseným autorom konfrontovať svoje verejne publikované dielo v rámci súťaže a jej vyhodnotenia.
2. Súťaž sa uskutočňuje každoročne, pričom jej vyhodnotenie prebieha v rámci Medzinárodného putovného festivalu poézie PARS POETRY.

Článok 2
Usporiadatelia

1. Súťaž organizuje a vyhlasuje združenie internetových autorov PARS ARTEM (ďalej len ako „združenie“).
2. Združenie pri organizácii súťaže spolupracuje s ďalšími literárnymi organizáciami, ktoré môžu byť požiadané o prevzatie roly odborného garanta súťaže.
3. Spolupracujúce organizácie, odborných garantov, počet členov odbornej komisie združenie zverejní na facebookovej stránke združenia (https://www.facebook.com/PARS-ARTEM-301414250213867/).
Mená členov komisie zostanú anonymné až do vyhlásenie výsledkov súťaže.
Článok 3
Priebeh súťaže

1. Súťaž je vyhlásená na facebookovej stránke združenia (https://www.facebook.com/PARS-ARTEM-301414250213867/) a tiež na facebookovej stránke skupiny Literárne neformality (https://www.facebook.com/groups/181168685563284/).
2. Súťaž je vypísaná pre všetkých autorov, ktorí v príslušnom kalendárnom roku publikovali cyklus desiatich básní alebo im vyšla/vyjde knižná zbierka. Pod publikovaním sa rozumie zverejnenie básní na sociálnych sieťach, v printových alebo elektronických médiách.
3. Autori sa do súťaže môžu prihlásiť sami alebo ich môže nominovať niekto iný.
4. Uzávierka súťaže je aspoň jeden mesiac pred vyhlásením výsledkov.
5. Súťažné príspevky sa zasielajú elektronicky na e-mailovú adresu parsartem@gmail.com, v predmete sa uvádza: „PARS POETRY XXXX Meno Priezvisko súťažiaceho“, kde XXX je príslušný kalendárny rok.
6. Príspevky posudzuje odborná porota, ktorú zvoláva združenie.
7. Súťaž má dve kategórie:
a. autori, ktorí knižne nepublikovali
b. autori, ktorí knižne publikovali
8. Súťaž je spravidla jednokolová. V prípade, že sa do súťaže prihlási viac ako 15 autorov, porota uskutoční dvojkolový výber. Do druhého (finálového) kola postupujú najviac ôsmi autori za každú kategóriu.
9. Porota môže v prípade potreby udeliť niektorému autorovi „žolíka“ na postup do druhého kola.
10. V rámci vyhlasovania výsledkov súťaže sa udeľujú nasledujúce ceny:
a. prvé, druhé a tretie miesto v kategórii autori, ktorí knižne nepublikovali,
b. prvé, druhé a tretie miesto v kategórii autori, ktorí knižne publikovali,
c. laureát súťaže – celkový víťaz súťaže
11. V rámci vyhlasovania výsledkov súťaže môžu byť udelené nasledujúce ceny:
a. V prípade potreby môže porota udeliť v rámci poradia z bodov 10a a 10b aj dve ceny v rámci prvých troch umiestnení,
b. cena odbornej kritiky môže byť udelená mimo kategórie najviac trom súťažiacim,
c. V prípade, že sa do súťaže dostane výnimočné dielo etablovaného autora, môže mu byť mimo poradia udelený titul Bard slovenskej litratúry.
12. Porota môže navrhnúť niektoré ceny neudeliť.
13. Laureátovi súťaže vydá nasledujúci rok združenie zbierku básní.
14. Víťazom bude tiež Pars Artem hľadať financovanie pre ich zbierky básní v nasledujúcom roku v rámci možností združenia.

Článok 4
Financovanie

1. Financie spojené s organizáciou súťaže a vyhlasovaním výsledkov súťaže zabezpečuje združenie.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

1. Tento štatút je platný od 1.1.2019.

Za PARS ARTEM Zuzana Kuglerová, riaditeľka vydavateľskej sekcie.