08.06.2016
Podujatie

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018

Celoslovenská neanonymná súťaž na ľubovoľnú tému v literárnej tvorbe poézie a prózy pre začínajúcich autorov. Súťažiť možno s dosiaľ nepublikovanými prácami v 4 vekových kategóriách: 1. žiaci 1. stupňa základných škôl (3.–5.ročník); 2. žiaci 2. stupňa základných škôl (6.–9.ročník); 3. študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov; 4. dospelí nad 20 rokov.
Vyhlasovateľ a garant: Miestna knižnica Petržalka
Dátum uzávierky: 8. júna 2018
V roku 2018 sa koná 29. ročník súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka
Prihlášku spolu s prácami v slovenskom jazyku treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2018
Prihláška:
 
Š T A T Ú T
29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018
I.
1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.
3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.
II.
1. Literárne druhy:
a) poézia
b) próza
2. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená prácam o Petržalke.
3. Vekové kategórie:
a) 1. veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)
b) 2. veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)
c) 3. veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov
d) 4. veková kategória – dospelí nad 20 rokov
4. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.
5. Autori ocenených prác budú odmenení.
III.
1. Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.
2. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.
3. Rozsah prác:
a) v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátane medzier).
b) v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).
4. Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.
IV.
1. Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2018
Termín uzávierky súťaže: 8. jún 2018
Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou autora.
2. Súčasťou štatútu súťaže je aj PSFU PSFU 2016 prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.
V.
1. Súťažné práce sa nevracajú.
2. Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej  knižnice Petržalka. Publikovanie
nebude honorované.
3. Ocenené práce treba následne poslať v elektronickej podobe na adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.
4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2018 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.
V Bratislave 31.1.2018
PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka MKP
Informácie a kontakty:
www.kniznicapetrzalka.sk
Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 520 189, nemethova@kniznicapetrzalka.sk