15.06.2019
Podujatie

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA,  KUTLĺKOVA 17,  851 02 BRATISLAVA

 

 

Š T A T Ú T

 30. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

 I.

1.      Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.

2.      Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.

3.      Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

II.

1.        Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách:

a)     poézia

b)     próza

2.        Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.

 3.        Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov 

veková kategória – dospelí nad 20 rokov

 4.        Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.

 5.        Autori ocenených prác budú odmenení. 

III.

1.      Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.

2.      Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

3.      Rozsah prác:

a)      v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier).

b)      v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

4.      Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

IV.

1.        Práce v slovenskom jazyku  a naskenovanú podpísanú  prihlášku treba poslať v 3 exemplároch mailom na nemethova@kniznicapetrzalka.sk alebo poštou  na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2019

Termín uzávierky súťaže:  15. jún 2019

Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora.

           

2.        Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

 3.        Odoslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním a zverejením vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajovč.  18/2018 a so zverejnením  vášho autorského príspevku na stránke vyhlasovateľa súťaže- Miestnej knižnice Petržalka. Zároveň beriete na vedomie,  že v zmysle zákona môžete ako dotknutá osoba svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek  odvolať.

 4.        Odoslaním prihlášky potvrdzujete,  že ak máte menej ako 16 rokov, požiadali (a) ste vášho  zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

 V.

1.        Súťažné práce sa nevracajú. Autorský príspevok autorovi vrátime na písomné alebo  telefonické vyžiadanie.

2.        Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka. Publikovanie nebude honorované.

3.        Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2019 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.

V Bratislave 15.2.2019

                                           

                                                                                              PhDr. Katarína Bergerová               

                                                                                                                    riaditeľka

                                                                                                        Miestnej knižnice Petržalka

Informácie a kontakty:

www.kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 52 01 89,                                          nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/62 25 02 32 sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka,  Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

 

P R I H L Á Š K A

do 30. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka  2019

 

Prihlasujem sa do celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov PSFU 2019

 

Literárny druh: poézia, próza - vypísať slovom

................................................................................................................................................

Meno a priezvisko: .................................................................................................................

Dátum narodenia: .......................................

Poštová adresa: .....................................................................................................................

E-mail: .........................................................

Tel. číslo:  ....................................................

Názov práce/prác:  ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Celkový počet súťažných prác: .....................

Vyplnia len žiaci a študenti :

 

Škola / názov školy, adresa, PSČ/ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Trieda: ...............................................................................................................

Kategória: .................................

Súťažiaci/ zákonný zástupca vyjadruje svojím podpisom súhlas so spracovaním osobných údajov vyhlasovateľovi súťaže v zmysle Zákona č. 18/2018  o ochrane osobných údajov.

Ocenené literárne práce a prihlášky budú  v zmysle štatútu súťaže archivované v archíve Miestnej knižnice Petržalka.

Neocenené práce budú na požiadanie vrátené autorovi a prihlášky budú skartované.

o   So štatútom súťaže som oboznámený /á/ a súhlasím  s ním.

o   Súhlasím s vyhotením fotodokumentácie z vyhodnotenia a sprievodného programu PSFU2019, ktorá bude zverejnená na webovej stránke Miestnbej knižnice Petržalka a na stránkach, ktoré knižnica využíva na sociálnych sieťach – Facebook a Instagram

o   Súhlasím so zverejnením mojej ocenenej práce na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka

Podpis súťažiaceho : .............................................................................................................

Podpis zákonného zástupcu: .................................................................................................

Dátum: .................................