31.01.2022 23:45
Literárna súťaž

Poetická Ľubovňa

Prešovský samosprávny kraj Ľubovnianske osvetové stredisko Mesto Stará Ľubovňa KDH

Vyhlasujú XXX. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu

POETICKÁ ĽUBOVŇA

Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť stredoškolská a vysokoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže

- vyžadujú sa kratšie literárne útvary poézia 3 – 7 básní, 2 – 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán

- porota udelí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii, mimoriadne ceny organizátorov a ceny za poéziu a prózu s náboženskou tematikou

- vyhodnotenie literárnej súťaže Poetická Ľubovňa a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec 2022 (víťazom bude zaslaná pozvánka)

Výsledky budú po vyhodnotení zverejnené na stránkach: www.osvetalubovna.sk, www.staralubovna.sk

Súťažné práce (uviesť meno a priezvisko, vek, adresu, mailový kontakt)

zasielajte v troch tlačených exemplároch a raz v elektronickej podobe do 31. januára 2022

na adresu (obálku označte heslom Poetická Ľubovňa):

Ľubovnianske osvetové stredisko

Nám. gen. Štefánika 5

064 01 Stará Ľubovňa

a na adresu: osvetasl@nextra.sk

SÚŤAŽNÉ PRÁCE NEVRACIAME

Vybavuje: Mgr. Nikola Škvarová, tel. 052 / 43 239 83, 0908 998 795

Pozn.: Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov.