02.04.2008 16:30
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Antona Laučeka Černovčania

Vydavateľstvo

PostScriptum

si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu knihy

Antona Laučeka

Černovčania

ktorá sa bude konať

2. apríla 2008 o 16.30 h

v Univerzitnej knižnici v Bratislave

(v prednáškovej miestnosti na Ventúrskej ul. 11)

Knihu za účasti autora predstaví

literárny vedec a básnik Imrich Vaško.

Tešíme sa na stretnutie!

Nové, po prvýkrát spoločné vydanie

dvoch historických noviel zasadených do prostredia Černovej

reflektujúcich každodenný život jej obyvateľov pred viac ako

100 rokmi, ale aj udalosti, ktoré vstúpili do našich dejín.

Autor, dôverne spätý s prostredím, vychádza z osobne

odovzdávanej skúsenosti a pamäte predkov,

čo dáva prózam jedinečnú ľudskosť a autentickosť.

Novela Andrej − Fragment zo života (2007) zachytáva osudy

mladého Andreja Hlinku do jeho kňazskej vysviacky

a poodhaľuje tak rodinné, ľudské a spoločenské pozadie

formujúce jednu z našich najvýznamnejších osobností.

V novele Cez utrpenie (1997) autor sleduje okolnosti zrodu

černovského kostola, vyúsťujúce do šokujúcej tragédie.

Jazyk týchto próz, lyrizujúce opisy prírody či dobových reálií,

realistické zobrazenie postáv i briskné dialógy sú atribútmi

pozývajúcimi čitateľa preniesť sa v čase a zažiť atmosféru

života, ktorým kedysi žili − Černovčania.