26.06.2007 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Svedectvo o štátotvornom príbehu

Oznamujem Vám, že 26. júna 2007 o 16,00 hod, v Klube Slovenských
spisovateľov na Laurinskej budem prezentovať svoju knihu 
„Svedectvo o
štátotvornom príbehu“. Ako priamy účastník slovensko-českého 
dojednania o
kultivovanom zániku spoločného štátu a o paralelnom vzniku 
zvrchovanej
slovenskej a českej štátnosti sústreďujem sa v knihe jednak na 
pamätnícke
komentovanie a jednak na rozvažovanie nad  slovenskou a českou
štátotvornou cestou  v dvoch rozhodujúcich štátotvorných 
dekádach a to v
prvej (1938-1948) a v druhej (1992-2002). Kniha sleduje teda nie len
zlomové body, ale aj procesné príbehy týchto štátotvorných 
udalosti v ich
širšom európskom, geopolitickom personálnom, etnokultúrnom a 
sociálno-
ekonomickom kontexte. Ste pozvaní na toto stretnutie.

               Augustín Marián Húska

               autor, emeritný profesor

               e-mail: amh@zoznam.sk