04.04.2008 18:00
Trvanie do: 04.04.2008
A4-nultý priestor na Námestí SNP 12 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia zborníka Poviedka 2007

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala

Vás srdečne pozýva na

LITERÁRNE SOIRÉE

ktoré sa uskutoční v piatok 4. apríla 2008 o 18. hodine

v divadelnej sále A4-nultý priestor (bývalé Véčko)

v Dome kultúry na Námestí SNP 12 v Bratislave

Program

Stanislav Rakús: Excentrická univerzita

krst nového románu

 a beseda s autorom

Poviedka 2007

krst zborníka najlepších prác

a beseda s porotcami a ocenenými autormi

Poviedka 2008 Datalock

vyhlásenie 12. ročníka literárnej súťaže

Moderuje Dado Nagy

Hudobný hosť Ľubo Burgr

Ochutnávka vín Handzuš & Handzuš


 
Jedenásteho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2007 sa zúčastnilo 557 autorov. Na základe rozhodnutia poroty bolo ocenených 10 poviedok: Gabriela Alexová: Bodka za letom (3. miesto), Mila Barinych: Pohľadnica z Istrie, Ladislav Kravčík: Cesta do Bratislavy, Martin Marek: Robo, Richard Pupala: Zo školy a domov (1. miesto), Sasa: Hra, Miro Šifra: Tvoje rozhodnutie neísť za Irmou Weinerovou, Andrea Tibenská: Nehovor mi to, Katarína Uhrová: Rispekt (2. miesto), Bohuslava Vargová: Dieťa. V zborníku sú okrem poviedok uverejnené aj medajlóny autorov, informácie o priebehu súťaže, zoznam poviedok, ktoré postúpili do druhého a tretieho kola a predslov predsedu poroty Máriusa Kopcsaya.
 

Koloman Kertész Bagala vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže POVIEDKA 2008 DATALOCK. Predsedom poroty je Peter Darovec, členmi poroty sú Igor Hochel, Jaroslav Šrank, Oliver Bakoš, Svetlana Žuchová a Balla.

Hlavným sponzorom literárnej súťaže POVIEDKA 2008 je spoločnosť Datalock, mediálnymi partnermi sú denník SME, týždenník Žurnál a Rádio_FM. Súťaž podporujú literárne a kultúrne periodiká Romboid, VLNA, Knižná revue, RAK – revue aktuálnej kultúry, grafické štúdio Komplot a internetové portály: www.kyberia.sk, www.SME.sk a www.LCA.sk.

Prvá cena je honorovaná sumou 20.000 Sk, druhá cena 10.000 Sk a tretia cena 5.000 Sk. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 1.000 Sk. Všetky ocenené práce budú publikované v zborníku POVIEDKA 2008 a autori dostanú od vyhlasovateľa ponuku na publikovanie samostatnej prozaickej knihy.

Príspevky sa prijímajú poštou od 4. apríla 2008 do 30. júna 2008. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 25. augusta 2008 a odovzdávanie cien s krstom knihy Poviedka 2008 sa uskutoční 13. októbra 2008.

Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Zúčastniť sa jej môže autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 15 normostrán. Nepodpísaný príspevok sa zasiela v 3 kópiách. Autor svoje meno, adresu a telefónne číslo napíše na tlačivo prihlášky a priloží v zalepenej obálke k súťažnému príspevku.

Do dvanásteho ročníka literárnej súťaže sa prijímajú iba príspevky zaslané najneskôr do 30. júna 2008 (rozhoduje dátum na pečiatke) na poštovú adresu:

POVIEDKA 2008

P. O. BOX 99/ LCA

810 00 Bratislava 1

Prihláška a všeobecné podmienky pre účasť v literárnej súťaži je na internetovej adrese:

www.POVIEDKA.sk

Infolinka: +421 2 5441 5366; E-mail: info@poviedka.sk


Románová kompozícia Stanislava Rakúsa Excentrická univerzita nadväzuje na jeho predchádzajúce prózy Temporálne poznámky (1993) a Nenapísaný román (2004). Svojím poetologickým uchopením – sujet rozprávania a počúvania, text v texte, román v románe, zrkadlová kompozícia, personálna narácia, dôraz na detail, analytický princíp – vytvára spolu s účinkovaním niektorých, zväčša vedľajších postáv s predchádzajúcimi prózami žánrový útvar voľnej trilógie. Platí to i napriek tomu, že na rozdiel od Temporálnych poznámok a Nenapísaného románu, situovaných do normalizačného obdobia, siaha fabulárny čas Excentrickej univerzity až do päťdesiatych rokov minulého storočia. Rozprávačský systém Excentrickej univerzity vychádza z optiky vekovo staršieho, dvadsaťdeväťročného, intelektuálne a recesne disponovaného, invenčného poslucháča vysokej školy, ktorý pred univerzitným štúdiom prešiel rozličnými zamestnaniami a životnými skúsenosťami (práca v rozhlase, vyučovanie na strednej škole, základná vojenská služba) a s nadhľadom a ambíciou vytvoriť román mapuje svojím sujetovým rozprávaním pomery na excentricky ležiacej univerzite v jej ťažkých, rozličnými deformáciami poznačených časoch. Táto situácia sa skryto konfrontuje s geniálnymi výkonmi ruskej literatúry 19. storočia, ktorá je predmetom vyučovania. Tonalita prózy je groteskná, ironická, no i láskavo humorná. Tento rozmer podporuje aj to, čo by sa dalo nazvať radosťou z rozprávania. V románe sa uplatňuje poetika rámca, ktorý však nelikviduje ústrednú príbehovú líniu. Napriek tomu, že próza má voči svojim dvom predchádzajúcim častiam už spomínaný trilogický a kontinuitný charakter, ide v nej o originálnu a autonómnu textovú situáciu, založenú na spájaní vysokého s nízkym, fiktívneho s metafiktívnym, arteficiálneho s empirickým. V tomto dosahu má aj slovo „excentrickosť“ ambivalentný charakter. Koordináciou hovoriaceho a textového rozprávača vzniká dobre čitateľný a zároveň náročný románový celok. Próza sa síce orientuje na zvrátenosť doby, z ktorej vychádza, zároveň však má nadčasovú intenciu. Je to tak i preto, že jej predmetom je popri iných látkových okruhoch sféra filológie, umeleckej literatúry, ľudskej tvorivosti a jej opaku, ale aj konfrontácia povrchnosti, pôžitkárstva a obmedzenosti s duchovnou hĺbkou a prenikavou, na okraj vytláčanou intelektuálnou kvalitou.