07.12.2017 9:00
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Podujatie

(program štvrtok) Konferencia Poetika poézie venovaná životnému jubileu profesora Jána Zambora štvrtok

Konferencia Poetika poézie, ktorá je venovaná životnému výročiu p. prof. J. Zambora (k 70-tke). Uskutoční sa vo štvrtok a piatok 7. a 8. 12. 2017
Miesto: Filozofická fakulta UK v Bratislave,  Gondova 2, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť číslo G 236.

Štvrtok 7. 12. 2017

9:00 – 11:00

Moderuje Andrea Bokníková:

Prof. Jaroslav Šušol, dekan FiFUK: Otvorenie konferencie

Ján Buzássy: Príhovor o poézii a jej preklade

Ľubomír Feldek: O dimenziách prínosu Jána Zambora

Moderuje Anna Valcerová:

Ladislav Šimon: Ján Zambor, básnik a prekladateľ, praktik a teoretik – poznámky

k vzájomným vzťahom medzi rôznymi aktivitami

Anton Eliáš: Ruská poézia 19. storočia v prekladoch Jána Zambora

Mária Kusá: Ruská poézia 20. storočia v prekladoch Jána Zambora

Paulína Šišmišová: K prekladom Jána Zambora zo španielčiny

Diskusia

 

Prestávka

 

11:15 – 13:15

Moderuje Mária Kusá:

Anna Valcerová: Najnovšie básne Jána Zambora (ktoré nevyšli knižne)

Ján Gavura: Básnik v básni – zviditeľnenie tvorcu

Eva Maliti-Fraňová: Nad knihami poézie Jána Zambora a Miroslava Válka v ruskom preklade Natálie Švedovovej

Diskusia

 

Moderuje Ján Gavura:

Viktoria Liashuk: Dvojjazyčná básnická zbierka Jána Zambora Obnova (Minsk 2013)

v poetologickej interpretácii

Marián Andričík: K anglickým prekladom slovenskej poézie.

John Minahane: Prekladanie s viazaným veršom a rýmom (Osemnásť básní – Eighteen Poems Jána Buzássyho)

Diskusia

Obed

14:30 – 15:30

Moderuje Marián Andričík:

Ivo Pospíšil: Poezie Ladislava Soldána jako způsob přežití

Miloslav Vojtech: Recepcia básnickej tvorby Gottfrieda Augusta Bürgera v slovenskej a slovinskej poézii prvej polovice 19. storočia

Alena Bohunická: O metafore ako interakčnom výtvore v básnických dialógoch

Albert Lučanský: Literárna interpretácia Veľpiesne 8:6-7

Diskusia