27.02.2021 14:00
Online
Podujatie

(Red)akčná sobota 3

Má slovenčina potenciál byť rodovo neutrálna alebo vyvážená?

Seminár o sociologických aspektoch prekladu s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.
Miesto konania: Platforma MS Teams
Vstupné: Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
Ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk
Bližšie informácie: Na seminári budeme venovať pozornosť rodovo vyváženej slovenčine v rámci kontextu slovenčiny ako národného jazyka, pozrieme sa na lingvistické prístupy k tejto téme, ktoré sa následne odrážajú i v používateľských postojoch, i na sociálny aspekt. Prediskutujeme možnosti tvorby rodovo vyváženého jazyka a redukcie generického maskulína.
Vzhľadom na charakter témy neponúknem hotové riešenia, skôr tipy na uvažovanie. Spoločne odkryjeme potenciál slovenčiny produkovať rodovo vyvážené texty. Dôležitou súčasťou je aj pohľad na osoby, ktoré komunikujú, na ich zámer a dosiahnutý komunikačný efekt. Použitie rodovo vyváženého jazyka nie je výlučne lingvistická otázka, je to komplex otázok, konfrontujúcich sa aj s individuálnymi hodnotami percipujúcich osôb, preto je diskusia vždy prínosná a inšpiratívna.
Mgr. Lujza Urbancová, PhD. pracuje na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje predovšetkým sociolingvistickému výskumu mestskej reči, analýze rodových špecifík komunikácie či vzťahu jazyka a rodu, ako aj slovenčine ako cudziemu alebo druhému jazyku. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu morfosyntaxe, špecifických otázok komunikácie so zameraním na rod a výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Podujatie podporil z verejných zdrojov @fondnapodporuumenia ako hlavný partner projektu Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov