27.10.2005
Trvanie do: 28.10.2005
Mestská knižnica v Piešťanoch
Podujatie

Seminár Čítanie je opäť v móde. Čo s nečítajúcimi deťmi?

                       

 

 

Odbor pre knižničný systém SR  SNK  

Mestská knižnica mesta Piešťany                                        

 

Vás pozývajú na celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou

 

Čítanie je opäť v móde. Čo s nečítajúcimi deťmi?

 

 

Seminár sa uskutoční v dňoch  27. - 28. 10. 2005 v Mestskej knižnici Piešťany, Školská 19.

PROGRAM:

27. 10. 2005

 

9.30 – 10.00    Prezentácia

9.45 – 10.00    Otvorenie seminára

                        PhDr. Iveta Kilárová, CSc.,

           riaditeľka OKS SR SNK Martin

                        Pozdravný príhovor

                        zástupca mesta Piešťany

10.00 – 11.00  Informačné správanie detských používateľov knižníc

PhDr. Pavol Rankov, PhD.,

FF UK Bratislava, Katedra knižničnej a informačnej vedy

11.00 – 11.15  Prestávka

11.15 – 12.15  Dieťa a motivácia k čítaniu z hľadiska zdokonaľovania kvality jeho života

PhDr. Dorota Kopasová, CSc.,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

12.15 – 13.00   Štúdia PIRLS 2001 - Výsledky žiakov SR v medzinárodnom porovnaní

                            Mgr. Eva Obrancová,

                         Štátny pedagogický ústav v Bratislave

13.00  – 14.00    Obed                         

14.00  – 14.45    Zlepšenie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. Podnety zo zahraničia.

                            Mgr. Zuzana Lukačková,

    Štátny pedagogický ústav v Bratislave

14.45  –  15.30   Čítame s Osmijankom-pridáš sa aj ty?

  Nezisková organizácia Osmijanko a vydavateľstvo Buvik predstavujú celoslovenský  

  čitateľský projekt zameraný na rozvoj a podporu čítania u detí mladšieho veku, realizovaný 

  v školskom roku 2004-2005

  Mgr. Miroslava Biznárová, n.o. Osmijanko

                                                      

 15.30 –  16.15     Noc s Andersenom - príspevok iniciátoriek medzinárodnej akcie na podporu čítania

                             Mirka Čápová, Hana Hanáčková,

   Knihovna B.B. Buchlovana Uherské Hradiště

 16.15 –  16.45    Diskusia

 16.45 –  17.15   Skúsenosti českej ilustrátorky pre deti 

  Cecília Kudělová

17.15  -              Diskusia o vytvorení pracovnej skupiny pre prácu s deťmi a mládežou            

28. 10. 2005

 

8.30 – 9.30     Skúsenosti z ČR: Prezentácia aktivít Klubu dětských knihoven: Práca s dyslektickými 

deťmi v knižnici

                         Mgr. Eva Sedláčková,

                         vedúca Detské knihovny, Knihovna Jiřího Mahena Brno

9.30 -  10.00  Klub dětských knihoven SKIP – skúsenosti zo Severnej Moravy

Dana Kochová,

Knižnica Havířov

10.00  -10.15   Prestávka

10.15 – 11.00   Čarovný chlapec. Uvažovanie o mágii čítania detí, konfrontácia detského čítania a

                          počúvania spojená s prezentáciu nového knižného titulu ČAROVNÝ

                          CHLAPEC jubilujúceho spisovateľa  Jána Uličianskeho, diskusia o tvorbe s účasťou

                          ilustrátora Petra Čisárika, zástupcov vydavateľstva PERFEKT a Slovenského

 rozhlasu.

11.00  –13.30    Prezentácie aktivít v oblasti práce s deťmi a mládežou vo verejných knižniciach SR

13.30                 Prijatie záverov 

Návrh členov a činnosti pracovnej skupiny pre prácu s deťmi a mládežou