30.06.2013
Podujatie

Škultétyho rečňovanky

ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž v tvorbe poézie a próy pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, súťaží sa v troch vekových kategóriách.

Vyhlasovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj a  Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši 

Roku 2013 sa koná XXII. ročník Škultétyho rečňovaniek.

Uzávierka: 30. jún 2013

Vyhlásenie výsledkov: 10. október 2013

ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY  

XXII. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

žiakov základných  a  študentov stredných škôl v SR

Zameranie súťaže: Súťaž je tematicky voľná, neohraničená, mala by súvisieť s rodným krajom, regiónom a domovom autora.

 Kategórie: I. kategória  mladší žiaci (8- 10 roční)  - poézia a próza

                    II. kategória starší žiaci (11- 15 roční)   - poézia a próza

                  III. kategória študenti stredných škôl    - poézia a próza

 

Podmienky súťaže: Na súťaži sa môže zúčastniť každý mladý autor – žiak základnej alebo študent strednej školy, ktorý zašle 2-3 básne alebo 1 prozaický útvar v rozsahu najviac 5 strán. Maximálny počet súťažných prác je stanovený na 5 literárnych útvarov podľa vlastného výberu. Práce třeba zaslať v tlačenej forme v 3 kópiách. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, ročník a navštevovanú školu. Zároveň třeba zaslať súťažné práce v elektronickej podobe (e-mailom alebo na CD nosiči). Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Prihlásené práce nesmú byť dovtedy nikde publikované. Práce nevraciame. Pri zasielaní súťažných prác prosíme doložiť písomný súhlas s uverejnením ocenených prác v zborníku a na webovej stránke knižnice.

Uzávierka súťaže:  30. jún 2013

Práce posielajte na adresu:  Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo V.Krtíši

Nám. A. H. Škultétyho 5

990 01 Veľký Krtíš

Vyhodnotenie súťaže: Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je 10. október 2013. Oceneným autorom pošleme osobitné pozvánky. Zoznam ocenených autorov a zborník víťazných prác bude zverejnený na webovej stránke knižnice  www.hnk-vk.sk.

Informácie: Šagiová, tel. 047/4830223, e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk

http://www.hnk-vk.sk/skultetyho-recnovanky/