12.10.2005
Trvanie do: 23.04.2006
Martin
Podujatie

Štúrova esej

Pri príležitosti 190. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a Roku Ľudovíta Štúra (2005 - 2006) vypisujú Slovenské národné noviny, Spolok slovenských spisovateľov a Literárne informačné centrum verejnú literárnu súťaž Štúrovská esej.

Zameranie a cieľ súťaže: Esejistickou formou reflektovať historické deje a osobnosti, ktoré svojím životom a dielom bezprostredne vplývali i vplývajú na rozmach národného života Slovákov a významnou mierou tak spoluurčujú smer nastúpenej historickej cesty vedúcej až k našej súčasnej samostatnosti. Pútavým spôsobom sa pokúsiť nájsť a opísať viaceré paralely v živote Slovákov v 19. storočí a dnes, s dôrazom na morálne aspekty i praktické činy (napr. štúrovcov) , ktoré predstavujú piliere každého ľudského pozitívneho konania. Prípadným odvolaním sa na históriu hľadať ďalšie perspektívy predovšetkým duchovného a kultúrneho rozvoja človeka i celej spoločnosti. Všetko so zreteľom na vyvolanie záujmu o spomínané aspekty predovšetkým medzi mladými ľuďmi.

Podmienky súťaže: Súťaž je verejná, neanonymná, zúčastniť sa na nej môžu autori do veku 35 rokov s pôvodnými, doteraz nepublikovanými rukopismi v slovenskom jazyku. Súťažné práce v rozsahu maximálne 3 normovaných rukopisných strán treba poslať v 3 vyhotoveniach na adresu:

Slovenské národné noviny, Mudroňova 1, 036 01 Martin 1.

V prievodnom liste treba uviesť meno autora, dátum narodenia, adresu, telefónny kontakt a názov textu. Ocenené práce budú publikované v SNN a v Pamätnici Ľudovíta Štúra, reprezentačnej publikácii, ktorá vyjde po ukončení Roka Ľudovíta Štúra v roku 2006.

Ceny: 1. cena 1500 Sk; 2. cena 1000 Sk; 3. cena 500 Sk a ďalších päť čestných uznaní spojených s hodnotnými knižnými cenami.

Uzávierka súťaže je 30. marca 2006 , slávnostné vyhlásenie výsledkov bude súčasťou Slávností devínskej k 170. výročiu národného krstu Štúrovej družiny, ktorá sa uskutoční 23. apríla 2006 v areáli hradu Devín.

Bližšie informácie žiadajte na uvedenej adrese, alebo na tel. č./ fax: 043/4134 535, 043/42030 377, resp. e-mail: snn@matica.sk.

Súťažné práce bude posudzovať porota zložená zo zástupcov redakcie Slovenských národných novín, Literárneho informačného centra a Spolku slovenských spisovateľov.