15.07.2018
Podujatie

Topoľčianske textobranie 2018

Topoľčianske textobranie je celoslovenská neanonymná literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy je určená autorom, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: autori do 15 rokov, autori od 16 do 25 rokov a autori od 26 rokov.

Uzávierka súťaže: 15. júla 2018
adresa zasielania súťažných prác: msks@kulturato.sk
Propozície

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom mesta Ing. Petrom Balážom, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany

vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž

TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2018

Literárna forma:

I.  poézia

II. próza

 Vekové kategórie:

 A. autori do 15 rokov

B. autori od 16 do 25 rokov

C. autori od 26 rokov


 Podmienky súťaže:

   Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované a neboli zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu msks@kulturato.sk, kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Príspevky zároveň zašlite aj poštou v troch vyhotoveniach na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany
(s označením obálky Topoľčianske textobranie 2018, literárna forma (poézia, próza), veková kategória (A,B,C) ).

 Rozsah prác:

  POÉZIA:  ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov,

  PRÓZA:  jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami).

   Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol.

 Práce, ktoré nebudú zaslané elektronicky aj poštou v troch vyhotoveniach, s požadovanými údajmi, nebudú zaradené do súťaže.

 Uzávierka súťaže: 15. júl 2018

 

   Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

   V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena Mestského kultúrneho strediska Topoľčany Cena literárneho klubu TakSi Topoľčany.

   Súťažné práce sa nevracajú. Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.

   Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác.

  Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci september 2018. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori.