20.05.2019
Trvanie do: 25.05.2019
Podujatie

Topoľčianske textobranie 2019

Mesto Topoľčany

Základná umelecká škola L.Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany

s RZ Áno umeniu

a

Literárny klub TakSi Topoľčany

vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťažTOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2019Literárna forma:

  1. Poézia

  2. Próza

  3. Dramatický textVekové kategórie: /vek ku dňu uzávierky/

  1. autori do 15 rokov

  2. autori od 16 do 25 rokov

  3. autori od 26 rokovPodmienky súťaže:

Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Svoje súťažné práce, ktoré neboli publikované, ocenené alebo zaslané do iných literárnych súťaží, zasielajte na e-mailovú adresu: topolcianske.textobranie@gmail.com , kde v predmete správy uveďte: Topoľčianske textobranie 2019, literárna forma, veková kategória (napr. Topoľčianske textobranie, poézia, A). Uvedený mail slúži iba na zasielanie súťažných textov! Na otázky a komunikáciu s organizátormi slúži mail uvedený nižšie v kontaktoch.Rozsah prác: (pri veľkosti písma 12, riadkovaní 1,5a type písma Times New Roman)

1. POÉZIA: ľubovoľné poetické útvary v celkovom rozsahu max. 50 veršov, minimálne 2 básne alebo cyklus básní,

2. PRÓZA: jeden prozaický útvar v celkovom rozsahu max. 3 normostrany (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, max. 5 400 znakov s medzerami),

3. DRAMATICKÝ TEXT: maximálne dva dramatické texty s celkovým rozsahom max. 5 normostrán na jeden text.Označenie prác:

Za každou prácou uveďte: meno a priezvisko, vek v deň uzávierky, presnú adresu bydliska, kontaktný e-mail, u žiakov a študentov aj adresu školy a meno pedagóga, ktorý žiaka viedol. Uzávierka súťaže: 25.05.2019. Organizátori si vyhradzujú právo na prípadné predĺženie uzávierky.Hodnotenie prác:

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. V súťaži budú udelené aj špeciálne ceny: Cena primátora Mesta Topoľčany, Cena ZUŠ L.Mokrého Topoľčany a Ceny literárneho klubu TakSi Topoľčany.Podmienky účasti:

Prihlásením do súťaže autor súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Údaje budú spracované iba pre potreby organizátorov súťaže a nebudú zverejňované, ani poskytované tretej strane.

Autori víťazných diel zároveň svojou účasťou na súťaži dávajú súhlas s použitím diela na účely vytvorenia zborníka víťazných prác, tiež na zverejnenie svojho mena pri zverejnení výsledkovej listiny na internete a v časopisoch. Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci septembri 2019. Na vyhodnotenie budú pozvaní ocenení autori. Organizátori si vyhradzujú právo termín vyhodnotenia presunúť na iný mesiac, o čom budú včas informovať.Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok môžete zaslať mail na adresu: taksitopolcany@gmail.com