02.03.2020 10:00
Trvanie do: 08.03.2020 23:55
Knižnice po celom Slovensku
Podujatie

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlasujú pre rok 2020
21. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch2. – 8. marca 2020 pod spoločným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Ambasádorka Týždňa slovenských knižníc 2020 Eva Pavlíková, členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre. Moderátor slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc 2020 Radoslav Kuric, herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.
Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Knižnice plnia v svojich mestách a regiónoch dôležitú funkciu. Okrem toho, že ponúkajú širokú škálu literatúry, tlačovín a ďalších médií, sa tiež snažia byť zjednocujúcou silou v spoločnosti, miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia. Dávajú im príležitosť stretávať sa a vytvárajú podmienky k sebavzdelávanie. V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice stále jediným miestom, kde môže každý, bez ohľadu na vzdelanie či zručnosti, získať prístup k informáciám. Knižnice sú už dlho zakorenené v rozvoji miest, obcí a znalostnej ekonomiky, sú vnímané ako tretie bezpečné miesto medzi školou a domovom.
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 2. marca 2020 o 13. hod. v Kráľovskej sieni Slovenskej národnej galérie Zvolenský zámok za účasti za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných združení, ZMOS, BSK, magistrátu mesta Zvolena, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2019, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.
Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný ma knihu a čítanie.
Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke www.sakba.sk a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby publikovali o svojich podujatiach. Vítame iniciatívy všetkých knižníc, aj tých najmenších obecných knižníc.
Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2020!
Veľa úspechov a nových nápadov v Týždni slovenských knižníc, počas marca – mesiaca knihy, aj počas celého roka 2020 všetkým knižniciam na Slovensku želajú
 

Ing. Ondrej Látka, PhD.
predseda SAK Mgr.

Helena Mlejová
predsedníčka SSKK