22.02.2022 18:00
Online
Podujatie

Vertigo café vol. 11 - O (pre)žití literárnych a kultúrnych časopisov

V prvom tohtoročnom Vertigo café privítame zástupcov troch literárnych a kultúrnych časopisov, Glosolália, Kapitál a Knižná revue. Porozprávame sa o tom, aký zažili rok, o aktuálnej časopiseckej situácii, ale aj o tom, aká je pozícia, čítanosť i perspektíva našich periodík. Diskutovať budú naši hostia:
TINA ČORNÁ - šéfredaktorka časopisu Knižná revue
ZUZANA HUSÁROVÁ - redaktorka časopisu Glosolália, poetka, vedkyňa
TOMÁŠ HUČKO -šéfredaktor časopisu Kapitál, prekladateľ, prozaik
Moderuje: Mária Klapáková

Podujatie sa uskutoční online, cez program MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFhZjI1NDMtNzUyOC00NjI4LTg3ODktMTRkMTE1OTNhNjhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd103af-62fc-4208-a029-de5818de1d80%22%2c%22Oid%22%3a%22e68b399a-f7d3-41fb-ac5a-147f79fbf116%22%7d