04.12.2008
Trvanie do: 18.12.2008
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Výstava Slovenskí vzdelanci – Doctissimi Slovaciae VI

 Slovenskí vzdelanci

Od roku 1998 v dvojročných intervaloch pripravuje Ústredná knižnica SAV výstavy o osobnostiach slovenskej vedy pre širokú verejnosť. Doteraz predstavila touto formou život a tvorbu už 44 vedcov, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj rozmanitých vedných disciplín, či organizáciu a inštitucionalizáciu vedy a svojou každodennou mravčou prácou posunuli naše poznanie vpred.

Tohto roku k doterajším prezentáciám pribudne ďalších deväť osobností na výstave Slovenskí vzdelanci – Doctissimi Slovaciae VI., ktorá je prístupná vo výstavnej sieni Ľudovíta Štúra Univerzitnej knižnice v Bratislave od 4. 12. do 18. 12. 2008.

Na výstave  predstavia  Andreja Kmeťa, ktorý o. i. bol autorom pojmu ,,Slovenská akadémia vied, dlhoročného pracovníka Astronomického ústavu SAV, funkcionára SAV prof. RNDr. Antona Hajduka, DrSc., akademika ČSAV a SAV Tibora Kolbenheyera, DrSc., vedeckého pracovníka Ústavu experimentálnej onkológie SAV MUDr. Branka Chorvátha, CSc., zakladateľa klinickej biochémie, farmakológie, lekára, pedagóga akademika SAV, člena korešpondenta ČSAV prof. MUDr. Teofila Rudolfa Niederlanda, DrSc.,  priekopníka biofarmácie a farmakokinetiky na Slovensku prof. RNDr. PhMr. Ladislava Zathureckého, DrSc., ekonóma Ing. Pavla Hoffmanna, DrSc., prof. PhDr. Antona Jurovského, DrSc., ktorý sa zaslúžil o etablovanie psychológie ako modernej vedy, špecializovaného štúdia tohto odboru na Filozofickej fakulte UK a vznik Psychologického ústavu SAVU. Kolekciu vzdelancov uzatvára historik PhDr. Július Mésároš, DrSc., ktorý patril k prvým bádateľom, čo sa systematicky zaoberali hospodárskymi a sociálnymi dejinami Slovenska.