29.09.2022 16:30
Trvanie do: 29.09.2022 19:00
Nadácia POLIS, Mariánske námestie 31 - prvé poschodie, 010 01 Žilina
Podujatie

Židia v 1. ČSR / Politické ambície a sklamania

Hostia:
Katarína Mešková Hradská, historička, SAV, autorka knihy Židia v 1. ČSR Politické ambície a sklamania
Peter Frankl, bývalý novinár, spoluautor knihy Židia v Žiline, autor knihy Židia v Žiline (osobnosti)
Peter Švorc, profesor histórie, Prešovská univerzita, autor kníh Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918 – 1946, Budapest or Prague? Jews in Eastern Slovakia and Subcarpathian Rus´at the turn of the 20th century
Moderuje: Soňa Gyarfašová
 
 
Ako boli vnímaní Židia pred rozpadom monarchie?
Aké bolo židovské obyvateľstvo na Slovensku v rokoch 1918 – 1938: religiozita, sociálne a ekonomické postavenie, vzdelanie, kultúra, zakladanie židovských spolkov, tlač, politické aktivity, ciele, ale aj antagonizmus a vzájomné rozpory v židovskej komunite.
Židia na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
Židia v Žiline.
Masaryk, Beneš, Šrobár, Dérer, Hlinka a ich postoje k židovskej problematike v medzivojnovom období. Kto bol kto?
Náznaky blížiacej sa tragédie.
Ako sa na život Židov v medzivojnovom období pozerajú historici? Za čo mali podľa historikov Slováci Židom poďakovať a čo im odpustiť?
 
 
Podujatím si pripomenieme Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Jeho súčasťou bude prezentácia kníh. Vstup je voľný.
 
 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za podporu našich projektov ďakujeme aj Mestu Žilina a spoločnosti A2B s.r.o.
 
 
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD. pôsobí ako vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, kde sa venuje problematike židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945. Na túto tému napísala viacero kníh a vedeckých štúdií, ktoré uverejnila na Slovensku aj v zahraničí. Ako riešiteľka domácich aj zahraničných vedeckých projektov sa stala štipendistkou vedeckých inštitúcií v Nemecku, Izraeli a vo Francúzsku. Je nositeľkou viacerých domácich aj medzinárodných ocenení za prínos k popularizácii dejín Slovenska.
 
 
Univ. prof. PhDr. Peter ŠVORC, CSc. (1957)
Profesor histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Súčasne je podpredsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave, členom Slovenského národného komitétu historikov, členom Slovensko-českej komisie historikov a Slovensko-ukrajinskej komisie historikov, členom Svetovej akadémie rusínskej kultúry (Toronto, Kanada). Je predsedom redakčnej rady internetového časopisu DEJINY. Špecializuje sa na dejiny Československa po roku 1918 s dôrazom na dejiny Podkarpatskej Rusi (Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919 – 1939). Universum : Prešov 2003, v pražskom vydavateľstve Lidové noviny mu vyšla kniha Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918 – 1946, Praha 2007) a na cirkevné dejiny medzivojnového obdobia. Je autorom viacerých monografií a desiatok vedeckých štúdií uverejnených na Slovensku, v Európe, v USA a Kanade. Dlhodobo zastrešuje projekt stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia, v rámci ktorého boli vydané špecializované zborníky stredoeurópskych dejín, naposledy Cirkvi a národy strednej Európy (1800 – 1950). Je nositeľom Ceny i Prémie Literárneho fondu Slovenskej republiky, Ceny rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Ceny rektora Prešovskej univerzity, Ceny mesta Prešov a i.