Recenzia
Miloslav Vojtech
09.01.2012

90 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1921 – 2011

Zostavil Leon Sokolovský
Bratislava, Filozofická fakulta UK 2011

Tohtoročné jubileum Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dalo podnet na syntetizujúce zhodnotenie uplynulých deviatich decénií existencie jednej z troch najstarších fakúlt Univerzity Komenského a zároveň najstaršej a najväčšej humanitne orientovanej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. Reprezentatívna publikácia, ktorú edične a redakčne pripravil Leon Sokolovský a autorsky sa na jej príprave podieľali Viliam Csáder, Anton Eliáš a Pavel Horváth, ponúka komplexný pohľad na minulosť a prítomnosť tejto fakulty ako poprednej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, ktorá v súčasnosti ponúka štúdium v 61 bakalárskych, 49 magisterských a 22 doktorandských študijných programoch. Vďaka množstvu a rozmanitosti ponúkaných študijných programov si fakulta permanentne udržiava svoje výsadné celoslovenské postavenie.

Publikácia podrobne reflektuje históriu fakulty, a to od momentu, keď sa 24. októbra 1921 začalo vyučovanie pre 30 riadnych a 34 mimoriadnych poslucháčov, až po súčasný stav, keď na 31 katedrách rok čo rok študuje v troch stupňoch štúdia vyše 4 000 študentov. Kniha podrobne zachytáva aj premeny vnútornej organizačnej štruktúry fakulty, jej akademického života a pozornosť venuje i osobnostiam vyše dvoch stoviek univerzitných profesorov, ktorí počas deviatich desaťročí jej existencie prispeli k formovaniu a profilácií viacerých humanitných a spoločenskovedných odborov. Osobitnú pozornosť v podobe prehľadných súpisov a medailónov publikácia venuje všetkým dekanom a ostatným akademickým funkcionárom fakulty, ako aj známym osobnostiam slovenskej a svetovej vedy, kultúry, umenia a politiky, ktorí sú nositeľmi čestného doktorátu Univerzity Komenského, navrhnutého práve Filozofickou fakultou.

Azda najväčší priestor je v knihe venovaný jednotlivým vedecko-pedagogickým pracoviskám, 31 katedrám, ktoré momentálne na fakulte pôsobia v oblasti vedy a výskumu a zároveň priamo realizujú jednotlivé študijné programy z oblasti humanitných vied, spoločenských a politických vied, pedagogických, psychologických a filozofických vied, filologických a areálových štúdií, učiteľského a prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia, z oblasti vied o umení, knižničnej a informačnej vedy, religionistiky, etnológie, žurnalistiky a marketingovej komunikácie, z ktorých mnohé nemajú paralelu na iných slovenských univerzitách.

Okrem zmapovania histórie a súčasnosti jednotlivých katedier kniha ponúka aj prehľad aktivít viacerých odborných centier pôsobiacich na pôde fakulty, ako aj pohľad na činnosť knižničných a servisných pracovísk fakulty. Publikácia doplnená pestrou obrazovou prílohou a množstvom materiálu dokumentárneho charakteru je dôstojným a reprezentatívnym pripomenutím si jubilea, ktoré má význam nie len pre filozofickú fakultu a celú Univerzitu Komenského, ale aj pre celú slovenskú vedu a kultúru.