Recenzia
Erika Hubčíková
09.07.2014

Ako zjesť žabu - Inge Grubaničová

Glosy o súčasnom jazyku od Inge Hrubaničovej boli dosiaľ prístupné len skalným fanúšikom jej pravidelnej rubriky Od slova do slova v denníku SME. Úvahy s  (ne?)všed ným zameraním a  jedinečným prístupom k  téme sa však teraz vďaka vydavateľstvu Kalligram dostávajú k čitateľom aj v knižnej podobe pod názvom Ako zjesť žabu.

Na pulty kníhkupectiev tak preniká osviežujúco originálna publikácia, ktorá (okrem iného) úspešne vyvracia mýty o  samoúčelnosti lingvistiky, nadobro vykázanej z  hostiny každodennej reality. Nemálo k  tomu prispieva i  osobnosť samotnej glosátorky – Hrubaničová sa tematickým plánom a  myšlienkovým vyústením svojich postrehov bráni proti stereotypu suchopárneho zamestnanca jazykovedného ústavu, kempujúceho výlučne v  izolovanej krajine jazykovedných príručiek. Naopak, autorka cez prizmu lingvistiky všímavo nahliada na aktuálne a  relevantné dianie okolo seba: vo  svojich postrehoch zabŕda do domácej i  svetovej politiky, do kultúrnych noviniek i športových tém, no nevyhýba sa ani námetom z bežného života. Rôznorodosť zvolených tém však nevyužíva len na spestrenie ilustračných príkladov pre potreby svojho jazykového okienka – u Hrubaničovej to funguje vlastne presne naopak: v popredí je snaha o pochopenie súčasného človeka, života či momentálneho spoločenského naladenia, jazyk je „iba“ nástrojom, pomôckou, zrkadlom, verne vypovedajúcim o  jeho používateľovi. Cizelovaním jazykového prejavu tak autorka nesleduje bezobsažné sekírovanie používateľov jazyka a ich nedostatočných znalostí kodifikovanej formy slovenčiny – veď znásilňovanie jazyka a jeho deformácia je najmä výpoveďou o nami pestovaných mravoch: vyhlásením vojny  mechanizmu jazykovej skratky a klišéovitým vyjadreniam Hrubaničová strháva našu pozornosť na časté maskovacie manévre týchto trikov, nasledujúc tézu orwellovského old speaku a  newspeaku skúma vývin jazyka v  reláciách vývoja našej spoločnosti, postrehmi o upadajúcej básnickej invencii autorov populárnych piesní zas poukazuje na znížené nároky ich publika... To a ešte oveľa viac autorka predkladá čitateľovi s  túžbou priučiť jeho aj seba občas nevyhnutným móresom prehĺtania žaby (nepríjemného, no nevyhnutného činu) pod patronátom (nielen jazykovej) slušnosti.

Nadšenie pre jazyk, úprimná snaha o  kultivovanie reči, citlivosť na slovo a ním vyvolané reakcie, trefné a vtipné komentáre, fundovaný prejav, často podopretý slovníkovými definíciami, a predovšetkým autorka i publicisticky žijúca v  realite – to všetko sa podpísalo pod zdarný pokus o  rehabilitovanie lingvistiky, ktorá „sa čoraz väčšmi stáva vedou o  človeku,“ a  krásneho jazyka, ktorého zmyslom je „vracať nás samých k sebe“.