Recenzia
Vojtech Kárpáty
04.01.2016

Andrej Hlinka vo svetle dokumentov - Róbert Letz

(Esej)

Vydavateľstvo Post Scriptum približuje jednu z  najvýznamnejších osobností slovenského politického, spoločenského, ale i hospodárskeho života prvej polovice minulého storočia, Andreja Hlinku (1864 – 1938). Všestrannosť jeho aktivít bola skutočne pozoruhodná. Nebol len kňazom a politikom, ale i priekopníkom hospodársko-sebaobranných snáh Slovákov a neúnavným bojovníkom za ich úplnú národnú a štátnu emancipáciu.

Práve túto rozmanitosť Hlinkových aktivít a  snáh obsiahla publikácia profesora Róberta Letza s názvom Andrej Hlinka vo svetle dokumentov. Ako prezrádza už samotný názov, obsahuje tematicko-chronologickú antológiu 59 dobových prameňov a dokumentov, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane viažu k  osobnosti Andreja Hlinku, jeho práci a  politickému boju do roku 1918 i počas existencie prvej Československej republiky.

V úvodnom slove editor objasňuje primárne dôvody a ciele, ktoré ho viedli k zostaveniu tejto antológie, ako aj postup pri výbere jednotlivých dokumentov a  ich zaradenie do šiestich základných tematických okruhov.

V  prvej časti publikácie s  názvom Ochranca slabých čitateľ nájde osem dokumentov približujúcich vznik gazdovských potravných a úverových spolkov, ktoré predstavovali na sklonku habsburskej monarchie triviálnu bázu národných finančných a hospodárskych sebaobranných inštitúcií. Nachádzajú sa tu aj dva Hlinkove prejavy objasňujúce ideové východiská takejto formy spolkového organizovania najširších vrstiev slovenského národa v poslednej dekáde 19. storočia. Dva záverečné dokumenty tejto kapitoly sú venované cirkevno-spolkovým otázkam, s prihliadnutím na osobnú angažovanosť nižšieho katolíckeho kléru v tejto oblasti. Druhou tematickou časťou knihy je prepis jedenástich dokumentov približujúcich Hlinkove obranno-aktivizačné snahy prvej dekády minulého storočia. Čitateľ je vtiahnutý do atmosféry súdnych káuz tzv. ružomberského, černovského a bratislavského tlačového procesu a dozvedá sa viacero zaujímavých faktov i zo zákulisia a pozadia týchto prípadov, ako aj o  spoločensko-politických dohrách a  dôsledkoch. Ďalšie texty prinášajú podrobnosti z  obdobia Hlinkovho väznenia a o jeho domácich a zahraničných osobných kontaktoch, ktoré udržiaval v tomto období. Tretia časť publikácie obsahuje štrnásť chronologicky radených dokumentov o slovenskom autonomizme a Hlinkovej ideovej, ideologickej a organizačnej úlohe v tomto hnutí. Vo štvrtej kapitole čitateľ nájde sedem Hlinkových prejavov, úvah a  publicistických článkov venovaných náboženským a  cirkevným otázkam, ako aj niektorým aspektom konfesionálnych problémov a  rozporov, ktoré sa prenášali aj do národnostných a  politických konfliktov počas oboch dekád medzivojnového obdobia (1918 – 1938). Predposledná časť prináša výber osobných spomienok a charakteristík Hlinkovej osobnosti z pera jeho blízkych spolupracovníkov, priaznivcov i dlhoročných politických oponentov. Logickým vyústením publikácie je jej posledná kapitola s názvom Záver životnej cesty a odkaz Andreja Hlinku, približujúca v desiatich vybraných textoch jeho posledné chvíle, pohreb a smútočné rozlúčkové prejavy (laudatio) z okruhu jeho nasledovateľov a  obdivovateľov i  z  tábora ideových a  politických odporcov.

Dokumenty sú komentované v  podobe klasického poznámkového aparátu, ktorý vysvetľuje dobovú a inojazyčnú terminológiu a v krátkych životopisných dátach predstavuje osobnosti spomínané v  textoch. Záver knihy je vhodne doplnený o Kalendárium života Andreja Hlinku, resumé v  anglickom jazyku a  zoznam použitých prameňov a literatúry. Vkusnú obrazovú prílohu tvoria faksimile vybraných súvisiacich dokumentov a fotografií.

Kniha Andrej Hlinka vo svetle dokumentov predstavuje mimoriadne potrebný a starostlivo zostavený súbor dokumentov, dokresľujúci a  doplňujúci pestrú mozaiku života a diela jednej z najväčších osobností moderných slovenských politických a  národných dejín. Vzhľadom na široký záber, charakter i vysokú úroveň spracovania si táto publikácia zaručene nájde svojich recipientov a čitateľov nielen v odborných a akademických kruhoch, ale zaiste osloví i širšiu slovenskú a snáď i zahraničnú (predovšetkým českú) verejnosť.