Recenzia
Marta Fülöpová
28.04.2015

Atentát na Ježiša - Bill O´Reilly – Martin Dugard

Preklad Peter Fridner
Ikar 2014

Po čitateľsky úspešných knihách Atentát na Kennedyho a Atentát na Lincolna venovaných kľúčovým postavám americkej histórie sa dvojica autorov, moderátor politických relácií Bill O´Reilly a  autor historických bestsellerov Martin Dugard, podujala odhaliť okolnosti popravy, ktorá mala rozhodujúci vplyv na ľudské dejiny. Ich ďalšia kniha Atentát na Ježiša sa venuje životu a smrti Ježiša Nazaretského, prerozprávané evanjeliá zjednodušuje a dokladá historickými prameňmi. Príbeh je chronologicky usporiadaný, jednotlivé kapitoly sú uvedené presným miestom a dátumom, čo vytyčuje konkrétny časo pries tor, ktorý má zreálniť vzdialené udalosti. Život Ježiša autori neopisujú z náboženského hľadiska, nevenujú sa napríklad dokazovaniu či vyvráteniu Ježišových zázrakov. Podávajú ich ako informáciu z  druhej ruky. Približujú Ježišovo prežívanie udalostí, jeho myšlienky a pocity. Veľký dôraz kladú na zobrazenie Ježišovej inteligencie, pohotovosti a britkosti. K téme, ktorá je hlboko emocionálna, pristupujú s veľkým rešpektom.

Rozprávanie založené na historických faktoch a oddelenie náboženského obsahu od historickej stránky svedčia o zručnosti autorov klásť relevantné otázky a  udržať si čitateľovu pozornosť. Pre tento cieľ autori do rozprávania zapájajú aj množstvo epizód o  násilí, pre ktoré im zjavne nestačí Ježišov život, hoci ten je na podobné momenty nesmierne bohatý (samotné ukrižovanie). Autori v  snahe navodiť atmosféru doby trochu samoúčelne zaraďujú do deja aj ďalšie veľké príbehy staroveku: život a  smrť Julia Caesara, Kleopatry, Octaviana, smilstvo a  krutosť rímskych cisárov. Rozprávanie dopĺňajú čiernobiele reprodukcie malieb udalostí, portréty historických postáv a mapy bitiek.

Kniha môže osloviť hlavne čitateľov, pre ktorých je Ježišov životopis menej známy, iste zaujme aktualizáciou evanjelií a logickým postupom rozprávania.