Au a ou. Rozprávky z piatich svetadielov

Au a ou. Rozprávky z piatich svetadielov

Pre deti je azda najzaujímavejšie dozvedieť sa o cudzích krajinách rozprávaním – a čo býva pre ne pútavejšie než rozprávka? Vo výbere Eleny Slobodovej a Evy Hornišovej, ktorý zostavovateľky nazvali podľa jednej západoafrickej rozprávky Au a  ou. Rozprávky z  piatich svetadielov (Regent 2014), možno navštíviť Mongolsko, Argentínu, Vietnam, Indiu, Austráliu, Rusko, Mikronéziu, Novú Guineu, Severnú Ameriku, Indonéziu, Kubu, Oceániu, Swahilsko, sibírsky národ Orokov, indiánske etnikum Karajov v Južnej Amerike, černošskú Afriku, ale aj Nórsko, Česko, ba aj naše Slovensko. Translátormi sú rôzni významní prekladatelia a prekladateľky, a tak každý priniesol do batoha príbehov svojskú osobitosť, vnímanie i  pretlmočenie, pestrofarebnými ilustráciami knihu dotvoril Martin Kellenberger. Niektoré krajiny či oblasti sú v knihe zastúpené viacnásobne, každú rozprávku rámcuje sprievodné slovo E. Slobodovej s výstižným jednotným titulom: Kde si ich rozprávali? Niekedy pre dieťa až príliš bohatá faktografia, ku ktorej sa však môže s pribúdajúcim vekom vracať, obsahuje umiestnenie krajiny, jej prírodné či iné danosti, život obyvateľov nielen v dobách voľakedajšieho rozprávania rozprávok, ale aj ten dnešný a nechýba ani údaj o hlavnom meste a hlave štátu. Pravda, pri charakteristike oblastí sa presnejšia lokalizácia stiera. V takto prezentovanom výbere si už aj dieťa uvedomí odlišnejšie výrazové prostriedky, rytmus a  inakšiu metaforickosť inokrajných rozprávok. Obohatenie vzdialenými závanmi rečí a  sujetov, neraz vtipnými, pomôže v ďalších rokoch rastu detskému stvoreniu otvoriť sa svetu.