Recenzia
Eva Palkovičová
19.12.2016

Bambiho rodinka

Srnec Bambi, ktoré-
ho mnohí poznajú
najmä z kreslenej
rozprávky z diel-
ne Walta Disney-
ho, sa po prvý raz
predstavil svetu už
v roku 1923. V roku
1940 pokračoval
jeho príbeh knihou
Bambiho deti. Rodina v lese. Tá sa potom v roku
1968 dočkala aj slovenského vydania. Po 47 ro-
koch sa ju Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov rozhodlo vydať opäť pod názvom
Bambiho rodinka, a to v pôvodnom preklade
Emílie Horanskej a s krásnymi ilustráciami Mirka
Hanáka z prvého slovenského vydania.
 Autorom rozprávania o srncovi Bambim, jeho
rodine a priateľoch z lesa je Felix Salten. Narodil
sa v roku 1869 v Pešti, zomrel v roku 1945 v Züri-
chu a väčšinu života prežil vo Viedni. Napriek
(alebo vďaka?) tomu sú jeho najznámejším dielom
práve príbehy o lesných zvieratkách.
 Ak však od tejto knihy očakávame veselé dob-
rodružstvá hovoriacich zvierat, budeme prekva-
pení: život v lese je podľa Saltena najmä bojom
o prežitie a smrť a strach sprevádzajú každoden-
nosť rovnako ako radosť z čerstvej trávy, hier
s priateľmi a slnka. Ako spoznávame charaktery
hlavných (zvieracích) postáv a úlohy jednotlivých
druhov zvierat i rastlín v lesnej hierarchii, začne-
me tušiť, že autorovým cieľom bolo aj niečo iné,
ako len pobaviť a poučiť detského čitateľa.
 Každý obyvateľ lesa má v štruktúre vzťahov
svoju pevnú pozíciu: úlohou sŕn je byť bojazli-
vé, líška, kuna či sova sú zákerní vrahovia, kto-
rých nie je škoda zabiť či zraniť, a jelene sú koru-
novaní „králi“, ktorých sa treba obávať. Najväčšou
záhadou a mocnosťou je On, hájnik. „Musíme sa
zmieriť s tým, že On je všemocný a nepochopi-
teľný! Nemôžeme rozumieť jeho rozhodnutiam,
vždy nám budú záhadné, keď On nás hubí a keď
nám pomáha! Nemá zmysel o tom rozmýšľať.
Oboje musíme trpezlivo znášať“ (s. 215), hovorí
Bambiho syn Geno. Zvieratká prezentujú rôzne
pohľady na to, aký postoj k životu je najsprávnejší:
Geno je pokorný a odveké pravidlá sŕn rešpektuje
a prijíma, Gurka zase kypí zvedavosťou, spochyb-
ňuje večné srnčie obavy a odvážne sa púšťa po
vlastných cestách. Veverička Perri sa v čase hla-
du nezdráha jesť z cudzích zásob, útly stromček
rastúci v tieni mocného duba sa sťažuje, že kvôli
nemu nemôže vyrásť, a dub mu odporuje, že ho
tak chráni proti nepriazni počasia. Diskusiami
o rôznych morálno-spoločenských otázkach na-
dobúda kniha výrazne symbolický charakter.
 Bambiho rodinka je tak zaujímavá nielen ako
beletria, ale aj ako dokument doby a myšlienok,
z ktorých vzišla. Práve preto by knihe veľmi po-
mohol predslov, ktorý by vysvetlil historický kon-
text skôr, ako čitateľ s údivom či zdesením titul
odloží. Vydavateľstvu tiež treba vytknúť, že siahlo
po veľmi zlom pôvodnom preklade a neiniciovalo
vznik nového, ktorý by si toto pozoruhodné dielo
zaslúžilo.