Básnické dielo – Miroslav Válek – Editor Valér Mikula – Na noži – Hodnotný výber so zlomyseľným koncom

Editor Valér Mikula

Na noži

Hodnotný výber so zlomyseľným koncom

Miroslav Válek: Básnické dielo, Bratislava, Kalligram 2005

  Vydavateľstvo Kalligram už pravidelne prekvapuje svojich čitateľov hodnotnými knihami z dejín slovenskej kultúry. Vo vlastnej edícii Knižnica slovenskej literatúry už v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV pripravilo niekoľko zväzkov súborných diel klasikov a je potešujúce, že ako piateho v poradí si všimlo jedného z najvýraznejších zjavov slovenskej poézie 20. storočia Miroslava Válka.

  Editorovi Valérovi Mikulovi sa podarilo zhrnúť nielen to najhodnotnejšie z tvorby básnika, ale zaradiť sem aj celý rad v podstate neznámych básní. Nevyhýba sa ani problematickým ideologickým veršom z päťdesiatych rokov. Mimoriadne záslužnú prácu vykonal editor v komentároch a vysvetlivkách, najmä pri hľadaní optimálnej verzie básní.

  Rušivou stránkou tohto vydania sú však Mikulove úzkoprsé politické komentáre, neustále spochybňovanie autorových zámerov a často až špekulatívne prisudzovanie motivácie, ktoré vyúsťuje skôr do zlomyseľného ako odborného posudzovania diela. Mikula až príliš často skĺzava z roviny literárnej kritiky do oblasti politickej kritiky literatúry neuvedomujúc si, že vnáša do poézie rovnako cudzorodé prvky, aké sám objavil u Válka. Hodnotí skôr básnika ako jeho poéziu, čo je nie vždy šťastné (pomyslime si, ako by vyzerala svetová literatúra, keby sa na hodnoty povedzme Borgesovho diela pozeralo výlučne cez prizmu jeho problematických politických postojov). Táto póza editora je dosť nepresvedčivá, najmä vo svetle jeho známeho hodnotenia iných autorov, ku ktorým nie je taký nemilosrdný (viď tvorba Dominika Tatarku v päťdesiatych rokoch). Valér Mikula zabudol (alebo pre svoju zaujatosť jednoducho nedokázal) vyzdvihnúť hodnoty, ktoré odolali skúške času. Človek by až povedal, že editor má nejaké osobné problémy. Škoda tohto ideologického doslovu.

  Bez ohľadu na Válkovo politické zmýšľanie zostáva tento autor jedným z najväčších slovenských básnikov. Jeho moderná, čistá poézia stavia báseň výsostne racionálne, vďaka čomu básnik po celý čas drží pevne v rukách významové smerovanie textu a neuchyľuje sa k patetickým pózam. Nielen ľúbostné, jemne erotické verše, ale aj všeľudská, filozofická poloha básnika je niečo, k čomu sa vyplatí vracať. Som presvedčený, že vnímavého čitateľa Válkova poézia osloví aj bez editorovho záverečného agitpropu.

Eduard Chmelár