BEZ PERIA - Woody Allen

Preklad Martin Kubuš
Vydavateľstvo Tatran 2015
Americký fi lmový reži-
sér, herec, spisovateľ,
hudobník Woody Allen
(1935) je pre mňa maj-
strom stvárnenia bi-
zarnosti sveta. Svojsky,
no s nesmiernym čarom
nám túto bizarnosť
predkladá vo svojej ce-
loživotnej tvorbe a nie
je to inak ani v prípade
knižky Bez peria. Ako uvádza editor na záložke,
táto kniha vychádza pri príležitosti autorových
osemdesiatin a po štyridsiatich rokoch od jej vy-
dania v USA. Zároveň je titul prvým slovenským
vydaním a „po obsahovej stránke kopíruje prvé
americké vydanie – nájdeme v ňom 18 textov
vrátane dvoch jednoaktoviek (Smrť a Boh), kto-
ré v Amerike vyšli aj jednotlivo a sú viac-menej
známe aj u nás (v českom vydaní zbierky Bez peří
absentujú)“. Hodnotu slovenského vydania roz-
hodne zvyšuje aj vynikajúci, až nadpriemerný
preklad Martina Kubuša.
 Priznám sa, že čítanie knižky Woodyho Allena
som z rôznych dôvodov odkladala. Akoby som
čakala na správnu chvíľu, keď budem priprave-
ná stretnúť sa s autorovými myšlienkovými po-
chodmi, ktoré sú fascinujúce, absurdné, vtipné,
no kruto pravdivé. Allenov humor je miestami trp-
ký, sebaľútostivý, no presný. Jeho texty v skratke
popisujú náš svet chamtivosti, stratenosti, ale aj
hľadania ľudskosti a akýchsi východísk, ktoré no-
síme, ako inak, vo svojej hlave. Knižka Bez peria je
zároveň esenciou autorovej múdrosti, vzdelanosti
a uchopenia kontextov, ktoré sú pre čitateľa možno
náročné. Provokujú našu predstavivosť, oponujú
pravidlám a vysmievajú sa pomyselným pravdám
a spoločenským klišé. Allen s ľahkosťou karikuje
výskum paranormálnych javov či libretá menej
známych baletov. Jeho texty sú malými fi lmami na
papieri, plnými skratiek, odbočení, súkromných
komentárov. Autor však čitateľa pevne vedie sta-
novenou dejovou líniou a nedovolí mu, aby vystúpil
z hry. A, samozrejme, nastavuje „spoločenské zr-
kadlo“. Tak ako v poviedke Intelektuálka na predaj,
kde sa stávame súčasťou vyšetrovania prostitúcie.
V tomto prípade však nejde o sex, ale o obchod
s dievčatami, ktoré majú vo svojej ponuke len li-
terárne diskusie so svojimi klientmi.
 Absurdnosť bytia stvárňujú aj Rané eseje,
ktoré sú Allenovými poznámkami k „životným
múdrostiam“ , kde komentuje mladosť, starobu,
striedmosť, ale aj lásku – vyznáva sa: „Čo je lepšie,
byť tým, kto miluje, či milovaným? Ani jedno, ani
druhé, najmä vtedy, ak máte zvýšený cholesterol.“
Prirodzene, ak čitateľ preferuje divadelnú tvorbu,
odporúčam mu navštíviť aj v tomto knižnom vyda-
ní zaradenú Allenovu hru Boh, ktorá prekračuje
stáročia, tradície i konvencie – s neistým záverom.
Dynamické, vtipné a osviežujúce sú aj listy Vin-
centa Theovi pod názvom Keby boli impresionisti
dentistami či literárny až konšpiratívny výskum
Shakespearových diel.
 Vydavateľstvo Tatran prinieslo teda na knižný
trh titul, ktorý je jazykovo a duševne kultivo-
vaným produktom značky Woody Allen – a tá,
našťastie, intelektuálne rozruší každého čitateľa.