Recenzia
Patrik Oriešek
11.04.2005

Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov- Ján Jankovič - Jedinečná mapa vzťahov

Jedinečná mapa vzťahov

Jedinečná mapa vzťahov

Ján Jankovič: Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839 – 1914)

Bratislava, JUGA 2004

  Významný slovenský balkanista Ján Jankovič nám po krátkom čase predkladá ďalšiu zo svojich literárno-vedných monografií o južnoslovansko–slovenských vzťahoch, tentoraz so špecifickou témou slovensko–čiernohorských literárnych a kultúrnych vzťahov v rozpätí rokov 1839–1914. Práca má populárno-vedný charakter a je určená nielen pre odborníkov, ale aj pre širšie čitateľské publikum. Jankovičova kniha si dáva za cieľ zmapovať dosiaľ neznáme a nereflektované témy, ktoré mali výrazný vplyv na formovanie slovenskej literatúry 19. storočia a jej ideového pozadia. Monografiu obohacuje rozsiahly obrazový materiál, dobové reprodukcie originálov a prekladov básní, cestopisné črty, bibliografické údaje a odkazy, čo nemalou mierou prispieva k jej pútavosti. Jankovič akcentuje predovšetkým ideové východiská spracovávania čiernohorskej tematiky v slovenskom prostredí a precízne analyzuje obraz vzdorujúcej Čiernej Hory, ktorá sa stala odrazom túžby Slovákov po národnej samobytnosti a slobode.

  Táto kniha je jedinečným sprievodcom po slovensko-južnoslovanských literárno-kultúrnych vzťahoch, pričom publikáciou básní slovenských básnikov 19. storočia s čiernohorskou tematikou v originálnych (dobových) verziách Jankovič predlžuje aj kontinuitu historického vedomia slovenčiny ako spisovného jazyka a rozvíja chápanie jej starších vývinových etáp.

  V druhej časti knihy sa Jankovič zameriava na porovnanie troch prekladov hymnickej básne čiernohorského kniežaťa Nikolu Petroviča Njegoša Onamo, onamo! do slovenčiny tromi slovenskými prekladateľmi. Na pozadí kultúrno-historických premien a búrok Jankovič čitateľa zoznamuje s politickou situáciou na Balkáne i v Uhorsku, a v širších súvislostiach prezentuje kultúrno–politické snahy o samobytnosť slovenského národa. Slovensko-čiernohorské vzťahy Jankovič charakterizuje ako „kontinuitu v diskontinuite“, podobne ako slovensko-južnoslovanské vzťahy, ktoré sa rozvíjajú a upadajú v závislosti od významných udalostí vojenského alebo politického charakteru. Jankovičova kniha si zasluhuje pozornosť, a to nielen v radoch odborníkov na slovensko-južnoslovanské vzťahy, ale aj čitateľov zaujímajúcich sa o dianie na Slovensku a v Európe v 19. a na začiatku 20. storočia.

Patrik Oriešek