Recenzia
Zuzana Belková
20.12.2016

Budúcnosť na predaj - Martin Kasarda

Marenčin PT 2016

Nový román každým riadkom potvrdzuje
Kasardovu pretrvávajúcu náklonnosť
voči postmoder ne a  najmä groteske.
Tá nakoniec, štedro zmnožená vďaka
hyperbole, nadobúda prevahu nad všetkým
ostatným, čo nesie potenciál reflexie
závažných javov súčasnosti. Lebo aj tie dávkuje
do textu autor premyslene, v širokom registri
a vo veľkorysých množstvách: stratenogenerač-
né pocity frustrovaných ľudí okolo päťdesiatky,
zavrhnutie racionálneho odstupu a kritického
myslenia nahradené fascináciou: a) ezoterikou,
b) dôverou v extrémistické myšlienkové skrat-
ky; konzum globalizovanej spoločnosti či do očí
bijúca nespravodlivosť sociálnej stratifi kácie.
Presne takto autor pracuje: mieša kokteil takmer
žurnalistických komentárov, priam spektakulár-
nej demonštrácie klasického vzdelania, zahŕňa-
júceho dôslednú orientáciu v mytológii a v hlbin-
nej psychológii, ale aj humoru vystružlikaného
presne podľa očakávaní čitateľov odchovaných na
internetových diskusiách a tlači s atraktívnymi
titulkami a mätúcim obsahom.
Nakoniec, náznaky bolo cítiť už v jeho zbier-
ke poviedok Polia s „inkarnáciami jungovských
dynamických psychoanalýz, v ktorých sa virtu-
alita stáva realitou a, naopak, realita jazykom“.
V zábavnom satirickom románe spred piatich
rokov O rozmnožovaní a iných ťažkostiach (na
ktorý sa Budúcnosť na predaj dosť podobá) bol
ešte aktuálnejší: ponúkol čitateľovi príbeh o spo-
ločnosti, kde každý na každého niečo vie, kde
sa razom stane z podnikateľa minister a z veštice
štátna tajomníčka. Fenomén veštenia nadobúda
ešte väčší význam v Budúcnosti na predaj –
podnikateľský zámer obchodovať s odpoveďami
k akýmkoľvek otázkam nie je zlý nápad, najmä
ak si uvedomíme, že ho do praxe uvádzajú tréner
plávania s ambíciou napísať erotický román, do
seba uzavretý výtvarník z reklamnej brandže
a šéfredaktorka ženského ezoterického maga-
zínu. Všetci traja frustrovaní, ťažko povedať,
kto z nich v hitparáde o najväčšie znechutenie
zo sveta a seba vedie.
V každom prípade, rozbieha sa hra s predajom
nádeje, vízie či poznania budúcnosti. Niet silnej-
šieho dôkazu o reálne žitej civilizačnej kríze a ob-
ligátnom úpadku spoločenských hodnôt než to, že
obchodu bizarnej trojice sa čoraz viac darí. Inými
slovami: ak niekoho nesaturuje systém nastave-
ný na krutú preferenciu výkonu a merateľného
úspechu, poľahky ho uloví čo i len trochu zručný
manipulátor. V podstate majú ľudia, ktorí prichá-
dzajú do románovej veštiarne len pre problémy so
vzťahmi a peniazmi šťastie, horšie by bolo, keby sa
na veštiareň obracali členovia tajnej polovojenskej
organizácie s cieľom vytvoriť rasovo čistý, národ-
ný štát. Lebo aj takú zápletku autor skonštruuje,
aby mohol do textu dostať implicitnú výhradu
k zvrátenej ideológii. Aby som však (bez zbytoč-
ného prezrádzania detailov) uzavrela rozprávanie
o deji románu: obchod v (obludne veľkom) nákup-
nom centre pýtajúcim sa extrémistom ponúka
odpovede také vágne, až to povzbudí sebavedomie
spolku pôvodne zakomplexovaných krikľúňov
a všeobecná popularita organizácie nebezpečne
narastie. Až vtedy sa trojica pseudopodnikateľov
rozhodne obchod zatvoriť a na rad príde groteskný
záver v duchu stratégie postupne sa nabaľujúcich
znakov zmaru, vygradovaných do výpravného
konca. A vôbec: efektné vety a postupy má autor vo
veľkej obľube. Rozhodne nie je náhoda, že takmer
každá kapitola sa začína aforisticky výrazným
bonmotom barricovského typu.
Pokiaľ ide o kompozíciu románu, podstatnú
úlohu zohráva prestrihávanie s intermezzami
v podobe digresií k príbehu s koreňmi v gréc-
kej mytologickej proveniencii: príbehu veštice
Kassandry, ktorej predpovede sa plnili napriek
tomu, že im súčasníci neverili. Prirodzene, Ka-
sarda ho neprináša kanonizovaný, zachytený
v duchu originálnej poetiky. Ide predsa o starého
známeho persifl ážne odvážneho autora, ktorý sa
nevzdá šance na obľúbené variácie na veľké témy.
A tak odušu parodizuje, karikuje, erotizuje a inak
hyperbolicky prekrúca niečo, čo by iný autor sluš-
niacky využil len ako letmú alúziu na antický
odkaz. Mimochodom, aj erotiky, aj karikatúry je
v románe Budúcnosť na predaj naozaj dosť. Mož-
no až priveľa na čitateľku, akou som bola v čase,
keď som po knihe siahla. Nevylučujem však, že
správny adresát to, s čím som sa ja len pasívne
zmierila ako so znakom poetiky autora, ocení aj
primeranou emóciou. Dokonca si viem predstaviť,
že sa schuti zasmeje na karikatúrach bizarných
postavičiek jednotlivých členov „kotleboidnej“
extrémistickej organizácie nápadne pripomí-
najúcich nešťastníkov známych kauzami v médi-
ách, alebo aspoň uškrnie pri smutno-smiešnych
fi gúrkach troch hlavných protagonistov, ktorí
s najväčšou pravdepodobnosťou tiež majú svoje
predobrazy v mediálnom svete. Hoci štylizova-
ná správa o stave súčasnosti, s akou Kasarda
v Budúcnosti na predaj prichádza, v skutočnosti
veselá nie je vôbec.