Recenzia
20.03.2002

Cesta bez konca

Igor Lenský: Inri. Po stopách historického Ježiša Nazaretského

Cesta bez konca

Igor Lenský: Inri. Po stopách historického Ježiša Nazaretského

Bratislava, AD/ART Slovakia 2001

  "Keď hovoríme o Ježišovej historickej existencii, pripomeňme, že do konca 18. storočia nikomu neprišlo na myseľ o nej pochybovať, dokonca ani najzarytejším nepriateľom kresťanstva. (V. Messori: Hypotézy o Ježišovi, s. 265)

  Už viac ako dve storočia sa teda rôzni autori zaoberajú historickou existenciou Ježiša. Roku 2001 k nim pribudol ďalší, tentokrát prvý slovenský popularizátor danej problematiky. Podujal sa na neľahkú úlohu: kráčať po stopách historického Ježiša Nazaretského.

  S cieľom dokázať Ježišovu historickú existenciu, kniha ponúka množstvo historických údajov, počnúc Ježišovým narodením a končiac jeho smrťou a zmŕtvychvstaním. Venuje pozornosť i sociálnoekonomickej a náboženskej realite Palestíny na prelome letopočtov. V tomto kontexte autor podáva charakteristiku Ježišovho učenia, vychádzajúc najmä z podobenstiev, ktoré sumarizuje a klasifikuje podľa zamerania a obsahu.

  Čitateľ je prirodzene spolu s autorom konfrontovaný s mnohými otázkami a nejasnosťami rôzneho charakteru. Dali by sa rozdeliť na objektívne (vyskytujúce sa aj v iných publikáciách) a subjektívne (znepokojujúce predovšetkým samotného autora); nie všetky sa však týkajú len historickej problematiky a zabiehajú i do teologickej roviny. Otázky a pochybnosti nás neprekvapujú. Skôr tak môžu pôsobiť unáhlené a nedostatočne podložené tvrdenia či závery bez predchádzajúcej dôkladnejšej konfrontácie. Postoj: čo je nejasné, to je neautentické (v evanjeliách) ponúka síce rýchle, ale nedostatočné riešenia. Niektoré línie argumentov sú prerušované, či neukončené, čo narúša logickú nadväznosť textu a jeho celistvosť. K tomu prispieva i nejednotný prístup k významovosti biblického jazyka, s ktorou sa miestami počíta a miestami sa ignoruje (napr. otázku Ježišových ďalších súrodencov autor rieši citáciou z evanjelia, kde nachádza pojmy brat a sestra, ale už neuvádza fakt, že hebrejčina a aramejčina nimi označovali aj bratanca a sesternicu).

  Vzhľadom na to, že historická problematika Ježiša Nazaretského už jestvuje tak dlho, dnešní popularizátori stoja nielen zoči-voči množstvu už napísaných diel podobného charakteru, no i zoči-voči náročnejšiemu čitateľovi. Preto by tejto publikácii prospelo rozšíriť literárne pramene o ďalšie vedecké práce (a tie potom sprístupniť širšej čitateľskej obci), nahradiť Filozofický slovník z r. 1974 novším vydaním a rozhodne venovať väčšiu pozornosť jazykovej korekcii.       

  Kniha Igora Lenského nám ukazuje, čo všetko o historickom Ježišovi vieme i to, čo by sme ešte chceli vedieť.      Konštatovanie v závere vyznieva uspokojivo: "Podarilo sa nám dokázať existenciu historického Ježiša Nazaretského.“ Cieľ je teda dosiahnutý, no myslím, že cesta ukončená nie je. Nadobudnuté poznanie volá po ďalšom poznávaní a odpovede tlačia pred sebou ďalšie otázky.

Monika Javorková In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 5.