Recenzia
Miroslav Ballay
21.08.2017

Dagmar Inštitorisová a kol. - Peter Scherhaufer. Učiteľ „šašku“ - Sprievodcovia divadelným putovaním

Sprievodcovia divadelným putovaním

Sprievodcovia divadelným putovaním

Dagmar Inštitorisová a kol.: Peter Scherhaufer – Učiteľ „šašků“

Bratislava, vyd. Eleonóra Nosterská – N.M. CODE 2006

Publikácia predstavuje úctyhodnú sondu do inscenačného, teoretického i pedagogického diela prof. Petra Scherhaufera (1942 – 1999) a poskytuje nevšedný exkurz do tvorby slovensko-moravského režiséra, pedagóga, teoretika i historika divadla. Príspevky širokého okruhu autorov z radov teatrológov, kolegov, priateľov a bývalých študentov umožňujú vyčerpávajúci pohľad na významnú osobnosť slovenského i českého divadla.

Poväčšine syntetizujúca publikácia sa usiluje dospieť k portrétu P. Scherhaufera ako režiséra i človeka s prierazným tvorivým potenciálom. Plasticky približuje postupy vytvárania niektorých divadelných inscenácií, sústreďuje pozornosť na režisérove najvýznamnejšie obdobia, realizované i nerealizované projekty v brnianskom Divadle na provázku, Divadle Jonáša Záborského v Prešove, Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach, ako aj významné medzinárodné projekty ojedinelé nielen v domácom, ale i európskom kontexte. Publikácia je vzrušujúcou cestou po stopách priekopníka „intertextuálneho“ divadla v českom a slovenskom kontexte. V kapitole Peter Scherhaufer a ochotnícke divadlo sú zaznamenané jeho plodné spolupráce so slovenskými ochotníkmi, ktorých tvorbu výrazne ovplyvnil a povzniesol. Mnohé súbory doteraz čerpajú z jeho diaľkových školení režisérov ochotníckych divadiel, ktoré organizoval Osvetový ústav v Bratislave.  

Impozantnej publikácii, ktorej dominuje modrá farba ako symbol snenia, fantázie, nechýba korešpondujúca grafická úprava Nory Nosterskej. Dokumentačný materiál (fotografie z divadelných inscenácií i projektov, náčrty priestorových riešení, skice, korešpondencia, rukopisy a poznámkový aparát) zostavovateľka D. Inštitorisová nielen nazhromaždila, ale aj starostlivo selektovala tak, aby podporil ucelenosť portrétu režiséra a umocnil jeho odkaz. Keďže divadlo je efemérne a energetické i tvorivé potenciály v ňom nazhromaždené sa vari ani nedajú komplexne zdokumentovať.

Miroslav Ballay