Recenzia
Milan Lackovič
23.07.2007

Dejiny astronómie a Slovensko - Ladislav Druga

Ladislav Druga: Dejiny astronómie a Slovensko

Hurbanovo, Slovenská ústredná hvezdáreň 2007

  Keď pred viac ako piatimi rokmi predstavil autor knihy Ladislav Druga v kruhu prizvaných slovenských astronómov a  spolupracovníkov svoj projekt knihy, ktorá obsiahne celú históriu astronómie a jej vývoj na území Slovenska, väčšina sa priam zhrozila, ale povedali, že mu držia palce. Ak sa nemýlim, konkrétne sa v tomto duchu vyjadril známy slovenský astronóm Anton Hajduk, ten sa však samotnej realizácie projektu nedožil. Po úspechu knihy Ladislava Drugu Úvod do dejín astronómieDejiny astronómie a Slovensko doslova predurčené na úprimné ocenenie, lebo predstavujú dielo, ktoré má ambíciu byť hodnotným príspevkom do dejín kultúrneho vývoja na našom území aj na území celej Európy.

  Územie Slovenska je už od najstarších historických dôb jedným z pomerne rušných dejísk astronomickej kultúry ľudstva. Vývoj astronomických ideí a predstáv o vesmíre na tomto neveľkom kúsku Zeme, kde sa výplody ľudského ducha vždy aktívne prijímali aj rodili a svetu odovzdávali, priam ako reprezentatívna vzorka vypovedá o všetkom, k čomu postupne ako celok dospievalo ľudské pokolenie, snažiace sa pochopiť prepojenie diania na oblohe so zmenami okolo seba.

Dokumentovať na takom malom, hoci nesmierne výstižnom segmente sveta celý ten zložitý, kľukatý, zvratov a rozporov plný proces, akým je vývoj svetového astronomického poznania, je nesmierne náročná úloha, vyžadujúca si odkrývať viaceré zložité zákutia dejín. Nielen dejín spoločnosti a dejín astronómie, no i ďalších historických oblastí, najmä dejín filozofie, náboženstva, fyziky, pozorovateľskej techniky, matematiky, geometrie, kartografie a prírodovedného poznania. Kladie to vysoké nároky na vypátranie hraničnovedných vzťahov, interdisciplinárnych súvislostí, na orientáciu v komplikovanej spleti výstupov vo forme astronomických poznatkov – podstatných aj sprievodných, dobovo prevratných i dobovo poplatných, pôvodných i odvodených, ako aj na potrebu rozlíšiť v historických interpretáciách dôležité od pseudodôležitého, originálne od kompilatívneho, progresívne od prekonaného a eliminovať všetko skreslené.

  Kniha bravúrne zvládla predstavenie osobností astronomickej vedy, ktorí nejakým spôsobom so Slovenskom či územím, na ktorom sa dnešné Slovensko nachádza, súviseli. Vedie čitateľa k tomu, aby vnímal vývoj našej astronómie v kontexte dejín celosvetovej astronómie a aby v jednotlivých historických reprezentantoch domácej vedy nachádzal raz stúpencov tých či oných ideí príznačných pre svetové astronomické myslenie konkrétnej epochy, raz zasa zástancov ideí dožívajúcich, a inokedy anticipátorov nového. Aj u nás – tak ako inde vo svete – nachádzali živnú pôdu progresívne poznatky astronómie a aj tu – takisto ako inde vo svete – sa pokrok musel často tvrdo presadzovať.

  Kniha na štyristoštyridsiatichštyroch plnofarebných stranách formátu A4 vo výpravnej grafike podáva ucelený obraz o všetkom, čo sa na Slovensku v astronómii dialo a deje. Je riešená dvojvrstvovo: na marginálnom okraji sú portrétové fotografie, titulné strany kníh, pôvodné aj preložené úryvky a citáty zo starých spisov, mestských kníh, archívov, muzeálnych dokumentov, dobových traktátov, polemík, dišpút a kalendárov; marginálie presne zodpovedajú vedľa nich plynúcemu hlavnému textu. Ponúkané množstvo starších i novších ilustrácií, fotografií a schém má čitateľovi taktiež pomôcť pri skladaní tohto veľkého historického puzzle.

  Kniha má deväť častí, z ktorých nosné sú prvé dve. Prvá časť, Dejiny vývoja astronomických obrazov sveta, obsahuje kontúrovitý náčrt základných vývojových trendov astronómie od jej sledovateľných začiatkov až po súčasnosť a výklad ideí, ktoré sa presadili, mali tendenciu dlhší čas sa udržať a prenikať, a teda neobišli ani naše územie. Marginálny text obsahuje dokumentované myšlienky, priamo i sprostredkovane osvetľujúce faktografické tvrdenia. Dalo by sa povedať, že prechádza v línii a učení Ptolemaia – Kopernika – Keplera – Newtona – Einsteina.

  Ťažisko knihy predstavuje druhá časť, Astronómia na našom území, ktorá podáva pomerne detailný a zdokumentovaný vývoj domácej archeoastronómie (napr. doposiaľ málo spopularizované rondely) aj pozorovateľskej astronómie (domácou astronómiou sa rozumie astronómia rozvíjaná na Slovensku a astronómia reprezentovaná zo Slovenska pochádzajúcimi vedcami – oboje bez ohľadu na národnosť a vrátane tých, ktorí sa presadili mimo domáceho územia). Dôraz je na historickom kontexte a prijímaní jednotlivých ideí determinovanom všetkým, čím prechádzala krajina, jej školský systém a organizácia vedy (renesancia, reformácia, protireformácia, vyššie katolícke i protestantské školstvo, budovanie observatórií, zdokonaľovanie prístrojovej techniky, kontakty vedeckých ustanovizní, vrátane medzinárodných, kníhtlačová spisba vedecká aj ľudová – kalendáre, emancipácia vedy od cirkví, zmeny štátnych celkov, postupujúca globalizácia vedy). Nezabúda sa ani na faktory subjektívne, ktoré podnietili aktivity, rozhodnutia a originálne objavné myšlienky nadaných jednotlivcov. Náčrt tohto vývoja je dotiahnutý až po súčasnosť, keď profesionálna aj amatérska astronómia, ako aj popularizácia astronomických poznatkov sú na svojom historicky doposiaľ najvyššom stupni.

  Časti III. – IX. majú dodatkový a prílohový charakter; predstavujú faktografickú kompletizáciu historického i pojmového materiálu a obsahujú údaje, bez znalosti ktorých nemožno dejiny astronómie dokonale pochopiť (III. Dávne historické záznamy pozorovaní úkazov na území Slovenska, IV. Základné pojmy astronomickej historiografie, V. Literatúra, VI. Významní svetoví a naši astronómovia – pracovníci astronomických zariadení a astronómovia amatéri nad 60 rokov, VII. Základné poznatky o astronómii, astronomickom výskume a astronomickej technike, VIII. Tabuľky, IX. Menný register, Vecný register).

  Poslaním knihy je podať reálny, výstižný a objektívny obraz toho, ako súčasná slovenská spoločnosť prijíma svoje ohromné kultúrne dedičstvo na poli astronómie.

  Knihu vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove s dotáciu Ministerstva kultúry SR a stojí 890 Sk. Môžete si ju objednať priamo u vydavateľa na adrese: SÚH Hurbanovo, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo.

Milan Lackovič