Recenzia
Miloslav Blahynka
29.04.2005

Dejiny hudby II. Renesancia - Naďa Hrčková - Príspevok k dejinám európskej hudby

Príspevok k dejinám európskej hudby

Príspevok k dejinám európskej hudby

Naďa Hrčková: Dejiny hudby II. Renesancia

Bratislava, Ikar 2004

  Naďa Hrčková, profesorka hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a vedecká pracovníčka Centra výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave prichádza s veľkoryso rozvrhnutou koncepciou dejín hudby. Mali by vyjsť v šiestich zväzkoch. V roku 2003 vyšiel prvý diel o hudbe európskeho stredoveku, v súčasnosti sa dostáva na knižný trh druhý diel.   

  Hrčkovej práca má všetko, čo by nemalo chýbať dobrej a podnetnej hudobnohistoriografickej literatúre. Vychádza z definovania základných umeleckých a hudobných pojmov, prináša prehľadnú a jasnú periodizáciu hudby renesancie, špeciálne analyzuje nové hudobné formy a druhy, ktoré vznikli v tomto období. Predstavuje tvorbu dominantných skladateľských osobností (ich profily sú priam strhujúcim čítaním), približuje dobové hudobnoteoretické a hudobnoestetické názory a poukazuje na prepojenosť myslenia o hudbe so samotnou tvorbou.

  Autorka využíva koncíznu historiografickú metódu a muzikologický pohľad na skúmaný fenomén. Vo vyváženej miere a proporcii venuje pozornosť čisto historickým faktom a ťažiskovým dielam renesančnej hudby. Tak spája prístup historika skúmajúceho fakty a dokumenty s prístupom hudobného analytika, ktorý sleduje zmeny v štruktúre a štýlovosti hudobnej reči. Tu Hrčková postupuje obzvlášť precízne. Poukazuje na zmeny v dobovom chápaní hudobnej kompozície a na to, akým spôsobom sa kryštalizoval renesančný kompozičný štýl. Svoje názory demonštruje na desiatkach notových príkladov, bez nich by bol čitateľ knihy odkázaný na ťažko dostupné notové vydania a antológie. Ako príloha figuruje nahrávka 27 ukážok reprezentatívnych renesančných skladieb na CD. Bohatá a komunikatívna je takisto obrazová príloha.

  Dnešný záujemca o renesančné výtvarné umenie, alebo aj o renesančné divadlo, architektúru, filozofiu a pod. má dostatok odbornej aj populárno-náučnej literatúry. Ten, kto sa chce poučiť o dejinách hudby v tejto kľúčovej epoche na ceste novovekého myslenia, nemá zďaleka také možnosti. Toto biele miesto zapĺňa práve kniha Dejiny hudby II. Renesancia.

  Autorka hudbu renesancie precízne diferencuje (podľa druhov a žánrov, podľa sociálnej funkčnosti, podľa duchovného rozmeru aj podľa národných kompozičných špecifík). Vzniká tak nesmierne plastická, presvedčivá a do širších umeleckých a estetických a všeobecne historických kontextoch zasadená panoráma vývinu hudby v renesancii. Kniha je hodnotným príspevkom slovenského autora k dejinám európskej hudby. Vydavateľstvo Ikar a autorka by chceli pohľad na dejiny európskej hudby priviesť až k dnešku.

Miloslav Blahynka