Recenzia
06.04.2005

Dejiny veľkých ideí - Kevin O'Donnell - Od chaosu znova k chaosu?

Od chaosu znova k chaosu?

Od chaosu znova k chaosu?

Kevin O'Donnell

Dejiny veľkých ideí

Bratislava, Ikar 2005

Preklad Dagmar Šajtyová

Stručná, encyklopedicky zostavená publikácia sleduje vývin ľudského myslenia od vytvorenia prvých jaskynných malieb v oblasti Chauvet v dnešnom Francúzsku približne pred 31 – 33 tisíc rokmi až po súčasné uvažovanie v rovine virtuálnej reality. Jaskynné maľby sú istým prejavom mágie, ktorá mala lovcom pomôcť zvíťaziť nad zvieraťom. Ich symbolické zobrazenia dokazujú, že lovec bol schopný abstraktne myslieť. Z pozorovania prírodných cyklov, života okolo seba a vďaka schopnosti abstraktného myslenia sa zrodil mýtus, ktorým sa človek usiloval zodpovedať na otázky: z čoho vznikol svet, aký je zmysel života a ako má žiť. Mýtom sa zároveň usiloval ovládať okolitý svet, riadiť alebo usmerňovať svoj osud. Z tohto obdobia, približne 8000 rokov p. n. l., teda od zrodu počiatočných mýtov sa niektoré prejavy šamanizmu uchovali až dodnes. Cez známe mýty o zrodení sveta sa autor dostáva k antickým filozofom, k indickým védám, buddhizmu, Konfuciovým Rozpravám, taoizmu a ďalším východným učeniam. Samozrejme, samostatné kapitoly venuje kresťanstvu a islamu. Novoveké myšlienkové prúdy autor začína objasňovaním teologického diela scholastika Tomáša Akvinského (1225 – 1274), najmä jeho úsilia zladiť Aristetolovo učenie s myšlienkami kresťanstva. Novodobú filozofiu z konca 16. a začiatku 17. storočia predstavuje stručnými medailónmi Francisa Bacona (1561 –1626) a Galilea Galileiho (1564 –1642) a ich metódami pozorovania. Racionalistický prístup k poznávaniu sveta približujú René Descartes (1596 – 1650) a Isaac Newton (1642 – 1727). Cez osvietenstvo sa dostávame až k moderne a postmoderne. Čím sme bližšie k súčasnému letopočtu, tým sú vedy o ľudskom myslení, teda aj ,,veda vied“, ako sa filozofia označuje, menej pochopiteľné a zrozumiteľné priemerne vzdelanému človeku. Znamená to, že ľudské indivíduum sa za dlhé tisícročia vyvinulo len málo, napriek toľkým mysliteľom, ktorí mu sprístupňovali cestu k poznaniu sveta? Alebo sa znova blížime k chaosu v poznaní sveta a samých seba?

–báb–