Recenzia
Zuzana Ferusová
21.08.2017

Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz - Dagmar Inštitorisová a kol.

Dagmar Inštitorisová a kol.: Divadlointeraktivita, inscenovanosť, diskurz

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie  2009

  Nový nitriansky zborník prináša pomerne obsiahle kvantum slovenských i českých príspevkov ku témam najmä, ale nielen divadelným. Pod heslá interaktivita, inscenovanosť a diskurz sa totiž bez problémov zmestili aj nedivadelné a interdisciplinárne témy a dokonca aj širšie vymedzené kulturologické fenomény. Tieto exkurzy do mimodivadelných svetov (od antropológie, filozofie, výtvarného umenia až po fotografiu a videohry) isto pomáhajú dotvoriť komplexnosť obsahu.

  Zároveň sú však súčasťou zborníka aj štúdie, ktoré sa venujú úzko vymedzeným teatrologickým témam a to najmä špecifikám nového, alebo  –  ako ho vo svojom príspevku priliehavo pomenovala N. Lindovská – iného divadla.  Veľmi preto vítam state, ktoré prinášajú pohľady na nové problémy a otázky súčasného divadla. Spomeniem aspoň príspevok M. Ballaya  o alternatívnych tendenciách divadla (autor ich precízne vymedzuje a pomenúva na príklade štúdia Farma v jeskyni) či diskurzívne vnímanie umenia i divadla D. Uhereka. Fenomén site specific v divadle nám priblížil P. Janků. Nad vplyvmi feminizmu na hľadanie novej divadelnej poetiky sa vo svojej stati zamýšľa D. Bačová.  Prínos zborníka je tiež v prístupe k problematike z viacerých uhlov, v jednotlivých štúdiách sa striedajú pohľady teoretického charakteru (reflexia J. Roubala o téme interaktíveho divadla v nemeckej teatrológii) s výsostne „praktickými“ príspevkami (A. Bergman o hereckej práci), v inom prípade sa zas stretneme s interpretačným čítaním divadelnej hry (D. Gálová o cool dráme Sarah Kane: Crave). Užitočným záverom zborníka je pripojenie jednotlivých hesiel a tiež DVD príloha. Knižný výstup v podobe monografie je výsledkom dlhodobého vedeckého projektu nitrianskej Filozofickej fakulty UKF a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie.

Zuzana Ferusová