Recenzia
Elena Ťapajová
09.08.2010

Divadlo, jeho cesta dejinami - Milan Polák

Milan Polák

Divadlo –jeho cesta dejinami

Bratislava, Perfekt 2009

Krátke kompendium o divadle ponúka prehľad od najstarších divadelných prejavov v praveku cez antiku, stredovek, renesanciu až po súčasnosť. Predstavuje aj ázijské divadelné kultúry, divadlo starého Grécka, Ríma, mapuje divadlo v Taliansku, Anglicku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Rusku, v Európe i v USA po druhej svetovej vojne, u našich susedov v Čechách, Maďarsku a Poľsku a osobitnú časť tvorí Náčrt dejín slovenského divadla.

Autor svoje esejisticky ladené rozprávanie rámcuje historickými udalosťami s presahom do súčasnosti. Čitateľ si tak uvedomuje vývin divadelného umenia v celkovom historickom kontexte. Významnou súčasťou knihy, je aj kalendárium, údaje, dáta, poznámky, portréty – prehľadne zoradené na každej strane na margu. Pôsobivá je celkovo obrazová časť v grafickej úprave Kristíny Vozákovej.

Encyklopedická literatúra sa na našom trhu väčšinou objavuje v prekladoch s nanajvýš pridanou slovenskou kapitolou. O to cennejšie je, že dielo M. Poláka je pôvodné a z nášho uhla pohľadu. Či už ide o súvislosti alebo fotografickú dokumentáciu, ako sa na slovenských javiskách presadzuje pôvodná i svetová dramatická tvorba. Autor hneď v úvode upozorňuje, že „pod pojmom divadelného umenia rozumieme tie zložky, ktoré vytvárajú syntézu divadelného predstavenia“ a nevenuje sa dejinám drámy, ale divadla ako celku. Čiže zahrnul sem aj hudobné divadlo, hoci osobne by sa mi žiadalo viac informácií o dejinách slovenskej opery, ale to by už bola téma asi pre inú publikáciu. Pri množstve mien sú odpustiteľné drobné nepresnosti pri ich prepise. Dôležité je, že kniha zachytila kľúčové obdobia i osobnosti a je skutočným sprievodcom po najvýznamnejších divadelných kultúrach najmä na európskom kontinente počas vyše dvojtisícročného obdobia. Je teda významnou pomôckou nielen pre študentov, ale pre každého, kto má záujem o divadlo a jeho dejiny.

Zaujal ma aj výber citátov o divadle, ktorými autor dopĺňa a pointuje jednotlivé kapitoly. Za všetky aspoň slová nemeckého dramatika Tankreda Dorsta: „Divadlo je jedným z veľkých vynálezov ľudstva, o nič menším ako koleso či skrotenie ohňa.“ A vyznanie francúzskeho divadelníka Jeana-Louisa Barraulta: „Nespochybniteľnou mocou divadla je schopnosť odložiť všetko, čo rozdeľuje ľudstvo – rozdielnosť rás, jazyka, náboženskej a politickej výchovy- a súčasne zdôrazniť všetko to, čo majú ľudské bytosti spoločné: smiech a slzy, radosť a bôľ, šťastie a trápenie, všetko, čo prináleží srdcu.“

Elena Ťapajová