Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006

  Profesorka Anna Valcerová vo svojej neobyčajne precíznej a vyzretej práci uvažuje v prvej kapitole o vzťahu významu a tvaru, podrobne, do najmenších detailov, rozoberá Válkove preklady Andreja Voznesenského, všíma si rytmické i rýmové riešenia, ako aj sémantickú stránku textov. V druhej kapitole si berie pod drobnohľad slovenskú teóriu prekladu a analyzuje niekoľko vybraných prekladov (Zamborovu Cvetajevovú, preklady Lermontovovej poézie a i.), podobne ako v tretej, v ktorej analyzuje významné preklady po roku 1945. Azda najpodnetnejšou sa mi videla porovnávacia štúdia o štyroch slovenských prekladoch Eugena Onegina, kde si podrobne všíma a posudzuje rozličné prekladateľské riešenia. Pre čitateľa, ktorému je blízky básnický preklad, prípadne sa ním sám zaoberá, sú výsledky jej výskumu neraz veľmi podnetné a inšpiratívne, istým spôsobom vymedzujú cesty a smerovanie slovenského básnického prekladu a spoluurčujú súradnice, ktorými by sa mal uberať.

  Anna Valcerová je vo svojej práci ako vždy veľmi dôkladná, skúma problémy zo súčasného hľadiska, pričom jej neuniká ani historický aspekt problému či javu. Vznikla tak kniha, ktorá je syntézou Valcerovej predchádzajúcich výskumov i jej vhľadu do súčasnosti slovenského básnického prekladu.

-vp-