Recenzia
Patrik Oriešek
09.05.2014

Druhá moderna - Michal Habaj - Slovenská próza 20. rokov

Slovenská próza 20. rokov

Slovenská próza 20. rokov

Michal Habaj: Druhá moderna

Bratislava, ARS POETICA 2005

  Rozšírená dizertačná práca Michala Habaja s názvom Druhá moderna si prostredníctvom tematologickej analýzy vybraných diel modernisticky orientovaných spisovateľov (G. Vámoš, T. J. Gašpar, J. Alexy, J. Hrušovský, I. Horváth, I. Minárik) kladie za cieľ ukázať obraz ženy, dievčaťa a paradigmatické polohy lásky v slovenskej literatúre 20. rokov 20. storočia.

  Na základe umelecko-estetických koncepcií slovenských modernistov Habaj predstavuje celistvý obraz slovenskej literatúry 20. rokov a začleňuje slovenskú modernu do kontextu európskej a svetovej moderny. Pre celkovú situáciu v literatúre 20. rokov vyčleňuje tieto charakteristické znaky: pluralitu názorov, koexistenciu čiastkových estetických programov a diskontinuitu vývinu.

  V šiestich kapitolách sa autor zaoberá konkrétnymi prejavmi alebo „špecifikou literárnych gest“ jednotlivých autorov a ich záujmom o nevšedné, nekaždodenné, ktoré predpokladá modernita, poetika fin de siècle i dekadencia. Sústredil sa tiež na dielo menej známeho slovenského spisovateľa Kvetoslava Floriána Urbanoviča, hoci mu nevenuje samostatnú kapitolu. Kniha zhŕňa poznatky slovenskej literárnej vedy druhej polovice 20. storočia a rozširuje ich o nové aspekty.

Patrik Oriešek