Recenzia
Jana Kičura Sokolová
17.10.2020

Existuje cesta k úspešnému rodičovstvu?

Jessica Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl: Prečo sú dánske deti šťastné?

Bratislava: Lindeni, 2020

 

Dánsko je krajina povestná svojimi hmlami, vetrom, chladnými letami a daždivými miernymi zimami. V zime slnko vychádza okolo 8.45 a zapadá o 15.45 a naopak, v lete svitá už o 4.30 a stmieva sa približne o 22.00. Dánske kráľovstvo má jedno z najvyšších daňových zaťažení na svete. Napriek týmto skutočnostiam sú Dáni už štyridsať rokov považovaní za najšťastnejších ľudí na svete. Pravidelne sa umiestňujú na vrchole rebríčkov merajúcich úroveň životnej pohody. Za ich spokojnosť môže nielen trend hygge, ktorý je súčasťou dánskeho životného štýlu od 18. storočia, ale aj dánska filozofia rodičovstva – „Zo šťastných detí rastú šťastní dospelí, ktorí vychovávajú šťastné deti, a tak stále dookola.“ Spoľahlivé metódy dánskej rodičovskej filozofie predstavuje kniha Prečo sú dánske deti šťastné?. Autorky Jessica Jolle AlexandrováIben Disssing Sandahlová  prostredníctvom výskumných poznatkov, faktov o Dánoch a Dánsku a najmä prostredníctvom vlastnej rodičovskej skúsenosti ponúkajú odpovede na otázku formulovanú v samotnom názve knihy. Dôležitú úlohu pri hľadaní odpovedí zohráva aj fakt, že prvá zo spomínaných autoriek je Američanka vydatá za Dána a druhá autorka knihy je skúsená dlhoročná dánska rodinná psychoterapeutka. Spoločne si kladú otázku, či existuje niečo také ako dánska výchova, a ak áno, v čom spočíva. Kým Jessica je produktom tradičnej americkej výchovy, Iben dôsledne pozná dánsky výchovný štýl. Tento vzájomný protiklad autorky prostredníctvom komparácie využili ako východiskový model pri odkrývaní dánskej filozofie rodičovstva.

Knihu Prečo sú dánske deti šťastné? treba vnímať ako sprievodcu rodičovstvom, ktorý má ambíciu pomôcť rodičom vychovávať svoje deti tak, aby z nich vyrástli odolní, šťastní a emočne vyrovnaní jedinci, ktorí rovnakým spôsobom budú vychovávať svoje deti, a tak sa budú podieľať na budovaní novej generácie tvoriacej radostnú spoločnosť. Kapitoly knihy – Radosť z hry, Číra autentickosť, Otvorená myseľ, Empatia, Definitívne žiadne ultimáta, Intimita a útulnosť – predstavujú základné piliere dánskej výchovnej filozofie. Jednotlivé časti si zachovávajú rovnorodú štruktúru: od nastolenia aktivizujúcich otázok cez hypotetické výchovné situácie a tradičné prístupy k nim až k tipom, resp. odporúčaniam, ako problematické výchovné momenty  „po dánsky“ uchopiť a realizovať v praxi.

Autorky okrem vlastných skúseností vychádzajú aj z odborných štúdií, ktorých výsledky jasne, zrozumiteľne a prehľadne predstavujú čitateľom. Predstavujú efektívne psychoterapeutické postupy (napr. prerámovanie [reframing] – umenie vedieť sa pozerať na veci z iného uhla) podieľajúce sa na koncepcii zdarného rodičovstva.

Z pohľadu odbornosti publikácia neprichádza s ničím prevratným či inovatívnym, opiera sa o známe metódy moderného rodičovstva, ktoré však dáva do dánskeho kultúrno-spoločenského kontextu. Rovnako sa nevyhýba tradičnému motivačnému klišé (americká autorka publikácie opakovane čitateľa presviedča o tom, že jej dánsky prístup k výchove zmenil celý život). Ľahký popularizačný tón knihy a praktické, zrozumiteľné návody sa orientujú na rodičov, laikov, ktorí v nej môžu nájsť jednoduché a šikovné tipy a triky vedúce k štýlu autoritatívnej výchovy, ktorá má zo štyroch typov rodičovskej výchovy (autoritárska, autoritatívna, zhovievavá a nezúčastnená) najbližšie k dánskej filozofii rodičovstva. Z detí, ktorých rodičia volia autoritatívnu výchovu, vyrastajú zodpovední dospelí, ktorí vedia otvorene a slobodne vyjadriť svoj názor. Aj keď zisťovacia otázka v titule knihy prvotne smeruje čitateľa k deťom, kniha je predovšetkým súhrnom nekomplikovaných inštrukcií, ako zvládať remeslo rodičovstva bez kriku, hnevu, príkazov a zákazov.