Feminizmus do vrecka (o zanietených politikách) - Bell Hooks

Americká feministická teoretička a aktivistka Gloria Jean Watkins (píše pod pseudonymom bell hooks) má na konte viac ako tri desiatky kníh a množstvo článkov. Charakteristické pre jej práce je, že v nich vychádza z vlastných skúseností (predovšetkým tých s rasovou diskrimináciou) a skúseností mnohých čiernych žien v USA, ale usiluje sa aj o ich zovšeobecňujúci presah.

Úvahu o jej knižke Feminizmus do vrecka (o zanietených politikách) (Aspekt, preklad Jana Juráňová) začnem myšlienkou, ktorú pokladám za aktuálnu aj pre naše prostredie: „Väčšina ľudí v našej spoločnosti v podstate nerozumie, o čo vo feminizme ide.“ S autorkiným názorom možno súhlasiť, a tak ako v mnohých iných prípadoch, aj v prípade feminizmu neznalosť môže plodiť nevraživosť, najmä ak idey, ktoré toto hnutie prináša, sú v rozpore so zaužívanými a v spoločnosti prevládajúcimi pohľadmi na svet, so stereotypnými postojmi. K neporozumeniu prispieva i to, že veľa feministických prác vzniklo v akademickom prostredí a je napísaných zložitým jazykom, takže ich čitateľský okruh nemôže byť veľmi široký. Aj preto, ako vraví autorka, je pre ľudí ťažké pochopiť, o čo vlastne feminizmu ide. Práve tento cieľ si vytýčila v knižke, ktorá sa medzičasom stala „klasikou“.

Pre niekoho možno bude prekvapujúce autorkino vyznanie, že najsilnejším patriarchálnym hlasom v jej živote bol hlas jej matky. Toto vyznanie nie je náhodné, od neho sa totiž odvíja jedna z hlavných línií a ambícií knižky: ukázať, že spoločnosť patriarchálneho útlaku pomáhajú udržať pri živote tak muži, ako aj ženy, teda ľudia formovaní takou socializáciou, ktorá je založená na rodovej hierarchii. A s touto myšlienkovou líniou úzko súvisí aj druhá: patriarchálny útlak sa nedotýka len žien, ale aj mužov, ak ich nasilu vháňa do pozícií, ktoré sú im cudzie, nanucuje im identity a roly, v ktorých sa necítia dobre. Zrejmým dôsledkom je tretia myšlienková línia: feminizmus nemá nič spoločné s protimužskými postojmi, tobôž s nenávisťou voči mužom, naopak, predpokladá súčinnosť mužov i žien. Ak je totiž cieľom utvárať spravodlivú (vrátane rodovej spravodlivosti) humánnu spoločnosť bez akéhokoľvek útlaku a násilia, na jej budovaní musia participovať muži aj ženy, pretože len tak môžu dosiahnuť spoločné oslobodenie, skutočnú sebarealizáciu... Azda takto by sa dala veľmi stručne charakterizovať knižka Feminizmus do vrecka, dodám však, že obsahuje oveľa viac myšlienok, ktoré stoja za podrobnejšie pristavenie (napríklad o prepojení rodu a rasy, o feministickej sexuálnej politike).

Zmienim sa ešte aspoň o téme násilia. Autorka ho vymedzuje nielen ako násilie mužov na ženách, ale aj medzi osobami rovnakého pohlavia a ako násilie na deťoch. Všetky tieto typy vníma v kontexte patriarchálneho systému založeného na presvedčení, že jednotlivec s väčšou mocou môže ostatných ovládať rôznymi formami nátlaku. Autorka pokladá boj proti akémukoľvek násiliu za prvoradú úlohu feminizmu. Ten by mal ponúknuť také vízie mužskosti a ženskosti, v ktorých by „pozitívne sebahodnotenie a sebaprijatie tvorilo základ identity každej ľudskej bytosti“, tým by utváralo novú kultúru vzťahov založenú na rovnosti a vzájomnej úcte. Tento typ vzťahov môže byť základom skutočného partnerstva či už v manželstve, alebo inom zväzku, a môže byť aj základom lásky. Ako vraví bell hooks, tému lásky feminizmus často obchádzal, preto je potrebné vytvoriť pozitívny feministický diskurz o láske ako o protiváhe útlaku a ovládania. Knižka prináša viac podnetov na premýšľanie a azda pomôže prekonať neznalosť či jednostranné predstavy o feminizme...