Recenzia
13.09.2004

Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy

Filozofia: minulé podoby – súčasné perspektívy

Zborník z konferencie na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave 6. 2.– 7. 2. 2003 Editorky E. Farkašová a M. Szapuová

Maxima press, Bratislava 2003

Filozofia: minulé podoby – súčasné perspektívy

Zborník z konferencie na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave 6. 2.– 7. 2. 2003 Editorky E. Farkašová a M. Szapuová

Maxima press, Bratislava 2003

Ďalší zo zborníkov, ktoré prispievajú k prezentácii práce filozofov na Slovensku a ktoré už tradične vydáva Katedra filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, vyšiel s podporou Nadácie Igora Hrušovského. Obsahuje vyše štyri desiatky príspevkov z vlaňajšej  konferencie s rovnomenným názvom a predstavuje pohľady členov hostiteľskej katedry a ostatných domácich aj zahraničných účastníkov na minulé podoby, ťažiskové problémy a vývinové tendencie filozofického myslenia. Zborník charakterizuje široké tematické rozpätie, takže čitateľ nájde v publikácii state o významných postavách minulej a súčasnej, svetovej a domácej filozofie (na ilustráciu aspoň zopár mien: Descartes, Berkeley, Husserl, Rousseau,  Solovjov, Teilhard, Fromm, Ken Wilber, Carol Gilliganová, Alasdair MacIntyre, Svätopluk Štúr, Jan Patočka). Nájdeme tu články venované jednotlivým filozofickým prúdom, ale aj články analyzujúce problematiku súčasnej spoločnosti (kritika liberalizmu, utváranie pluralitných demokracií, humanizácia zdravotnej starostlivosti, filozofické otázky výchovy), otázky  axiologické, etické, estetické a epistemologicko-metodologické a takisto články tematizujúce hraničné plochy filozofie s inými vedami či s umením. Čitateľ zaujímajúci sa o retrospektívne pohľady na vývin filozofického myslenia, ale aj na jeho súčasné a (možné) budúce podoby, má možnosť vybrať si zo širokého spektra pohľadov aj prístupov, ktoré zborník ponúka.

–ez–