Francúzske idiómy pod lupou - Mária Dopjerová-Danthine - Pre francúzštinárov ako voda na mlyn

Danthine

Pre francúzštinárov ako voda na mlyn

Francúzske idiómy pod lupou

Mária Dopjerová-Danthine

Bratislava, Remedium 2006

Hodno vysloviť uznanie vydavateľstvu Remedium a pochopiteľne autorke tejto užitočnej  pomôcky pre tých, ktorí s francúzštinou prichádzajú do styku. Projekt editorsky pokrýva Akadémia vzdelávania, inštitút s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou komplexne na celú škálu odborného, jazykového a občianskeho vzdelávania, nejde teda o dielo akademické a literárnovedné v užšom zmysle.

Idiomatika by totiž mala čím pokryť aj systematické a systémové uchopenie látky. Autorka urobila čosi iné. Zúžením prednesu a jeho zameraním na špecifický vid v súvislostiach francúzskeho, respektíve frankofónneho prostredia sa jej podaril celkom zaujímavý, podnetný, ba priam beletristický výlet do života reči a jeho skrytého poriadku. Knižka zoštimovaná okolo základných polôh a životných okruhov (ľudské telo, príroda, domácnosť, technológia, literatúra a história) na pozadí zrkadlenia reči v odlišnom jazykovom prostredí vlastne znamená improvizovanú prehliadku dvoch a čiastočne aj ďalších civilizačných svetov na pôde reči a jej nesmierne nuansovaných výrazových potencií. Autorka vyštudovala v Bratislave na FF UK a v štúdiách pokračovala aj v zahraničí. Jej Anglické idiómy pod lupou vyšli vo vydavateľstve Remedium roku 2002. V mierne úsmevnom priblížení by sa dali obidve dielka odporúčať ako originálne prílohy k jazykovému štúdiu daných oblastí. Za povšimnutie stoja aj etymologické exkurzy na prahu jazykových pomedzí a štylistika prechodov z reči do reči.

Slovenčina sa v prostredí francúzskych idómov pohybuje celkom voľne, cíti sa medzi nimi ako ryba vo vode. Nesilí sa, všetko jej je povedomé. Zopár príkladov: ,,Tirer les vers du nez à quelqu´un“ – ťahať niekom z nosa veršovanky, čiže ťahať z niekoho rozum; alebo ,,Va te faire un oeuf“ – choď si dať uvariť vajce, čiže ako hovorí Záhorie ústami Štefana Moravčíka: choď do kelu, daj sa vypchať. ,,Arriver par le train 11“ – prísť vlakom 11 znamená, že sme použili najekonomickejší dopravný prostriedok, teda 2 nohy, zodpovedajúce dvom paličkám v čísle 11. No a ja, aby som prispel svojou troškou do mlyna, pridávam passus z dielne Adolfa Petra Zátureckého: ,,Mlynár keď má vodu, pije víno, keď nemá vodu, pije vodu.“ Do francúzštiny sme to s francúzskymi priateľmi pretlmočili takto: ,,Un meunier, s´il a de l´eau, boit du vin, s´il n´a pas d´eau, boit de l´eau.“

Jozef Mihalkovič