Recenzia
09.06.2014

Generator x_2. Nové kódexy

Tvorba Petra Macsovszkeho, Michala Habaja, Petra Šuleja a Andreja Habláka predstavuje experimentálnu líniu v súčasnej slovenskej poézii. Dokazujú to aj v spoločnom projekte Generator x_2: Nové kódexy (Vlna/Drewo a srd 2013). Základným princípom ich básnickej práce je dekonštrukcia, rozklad tradičných textových štruktúr vžitých vo vedomí prijímateľa, čím poukazujú na automatizovanosť nášho vyjadrovania. Zbierku tvorí 38 kódexov a niekoľko medzitextov, v ich formálnej úprave sa autori pohrávajú aj s klasickými šablónami odborných diel (intro – outro, poznámka pod čiarou – poznámka nad čiarou). Inšpiráciu pre „parodovanie“ nachádzajú v mnohých oblastiach života, vedy, umenia, predovšetkým tam, kde dominujú prísne pravidlá a nespochybniteľné fakty: biológia, medicína, fyzika, hudobná veda, literatúra... Za zdanlivo nevinnými textovými hrami je však možné odčítať aj nenápadné odkazy na súčasnú politickú a spoločenskú situáciu, ironizovanie jej negatívnych javov a ľudských nedostatkov.