Recenzia
Valéria Juríčková
09.10.2014

Genius loci - Zuzana Mojžišová

Zuzana Mojžišová (1965) vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, v súčasnosti tam aj vyučuje na Katedre umeleckej kritiky. Publikuje beletristické, žurnalistické a filmologické texty. Je autorkou zbierky poviedok Afrodit, próz Bon voyage a Genius loci.


Príbeh knihy Genius loci (Artforum 2013) je založený na spomienkach Jeleny, doktorskej dcéry, ktorá je sama matkou dvoch dievčat a snaží sa o rekapituláciu svojho života sformovaného na pozadí výrazných kultúrnych a spoločenských premien. Rámcom rozpamätávania je obdobie jej detstva a dospievania v čase medzi dvoma svetovými vojnami, ktoré natoľko poznačilo jej život, že ho chce znovu zhodnotiť, aby tak lepšie pochopila samu seba a dala zmysel aj svojej povojnovej a poprevratovej existencii. Popri tom sa uplatňuje aj rámec priestorový, zahŕňajúci jednak okruh východného Slovenska, ale najmä prostredie blázinca, ktorý sa vďaka povolaniu Jeleniných rodičov stal na istý čas jej vlastným domovom a priestorom jej formovania. Psychiatrická liečebňa na východe nového štátu je miestom, do ktorého prišli Jelenini rodičia ako doktori z Prahy „budovať republiku“. Historické pozadie príbehu okrem lexiky dotvárajú i odkazy na vznik Maďarskej republiky rád, epizódy spojené s menami T. G. Masaryka či Andreja Hlinku, deportácie Židov, vojnový stav v nemocniciach a predvojnové i povojnové vyrovnávanie sa s komunizmom. Dejinné súvislosti sú funkčne zakomponované do príbehu Jeleninej rodiny a vždy priamo súvisia s jej členmi a ich bezprostredným okolím. Nejde teda o objektivistický či moralizujúci pohľad na zložité historické obdobie, jeho problémovosť sa však v pomerne útlej knižke priamo premieta do smerovania života postáv.

Motivicko-tematický plán vzťahov Jeleninej rodiny a pacientov liečebne pôsobí miestami až idylicky, čím vzniká kontrast k vzťahom vo svete za jej múrmi. Prostredie blázinca teda paradoxne poskytuje normálnejší život a prístup k ľuďom ako priestor mimo neho, ovplyvnený, presiaknutý či pohltený vírom spoločensko-politických udalostí. Aj preto sa Jelena snaží o znovuobjavenie tolerantného a vo svojich detských očiach zidealizovaného sveta psychiatrickej liečebne. Dobré rodinné vzťahy sa však budú zrejme aj naďalej musieť formovať na pozadí skutočného spoločenského blázinca.

Genius loci je veľmi vhodne zvolený názov pre knihu snažiacu sa na pomerne krátkom priestore o poodhalenie atmosféry života v istom časovom okruhu, keď sa dejiny spoločnosti bytostne vpisovali do dejín rodín a jednotlivcov. Mojžišová so svojím citom pre detail a vizuálnosť textu ponúka zaujímavý pohľad do ľudskej psychiky na pozadí dejinných udalostí.