Recenzia
Zuzana Chlebová
29.09.2011

Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe - V. Plekanec, T. Haviar, E. Kušnierová, M. Skalská

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci s Arte Libris 2010

Publikácia predstavuje prvý diel edície, ktorá bude jednotlivo sledovať príbehy stredovekých nástenných malieb v ďalších regiónoch – Spiš, Liptov a Šariš. Prvá z radu monotematického celku určeného obdivovateľom sakrálnych pamiatok stredoeurópskeho prostredia sa zameriava na súbor chrámových stavieb v historickom regióne Gemera a Malohontu. Ich jedinečnosť spočíva v gotických nástenných maľbách, ktoré sa priamo viažu na tradíciu talianskeho výtvarného umenia. Autorstvo týchto malieb sa pripisuje majstrom talianskeho pôvodu, no boli tvorené aj spolu so žiakmi gemerskej a malohontskej proveniencie. Obrazová publikácia propaguje tvorbu v malých vidieckych rímskokatolíckych a evanjelických kostoloch (Štítnik, Ochtiná, Rákoš, Rybník, Šivetice, Koceľovce, Chyžné, Kyjatice, Kraskovo, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa). Odkrýva pohľad na vzácne dedičstvo našej kultúry v podobe unikátnych nástenných malieb. Svojimi špecifickými znakmi, bohatosťou námetov a rôznorodosťou výtvarného prejavu im prisudzujeme dôležitý význam v celoeurópskom kontexte. Zážitok z čítania umocňuje obrazový materiál výzdoby interiérov kostolov. Za veľké pozitívum knihy možno považovať kontakt čitateľa s umeleckými dielami cez pohľad profesie reštaurátora. Textová časť zahŕňa informácie o stavbách, rozbor výjavov, grafické prílohy a pôdorysy umožňujúce jednoduchú orientáciu vo výjavoch zobrazených na stenách chrámov. Knihu by sme mohli vrelo odporučiť zahraničným čitateľom so záujmom o umenie stredoveku nášho územia, obsahuje aj preklady slovenských textov do anglického jazyka. Začítame sa napríklad do rozprávania o legendách zo života svätcov, mučeníkov a známej starouhorskej legendy o sv. Ladislavovi. Výjavy christologického cyklu, biblické scény v úžasných výtvarných kompozíciách znamenali pre súdobého návštevníka chrámu Bibliu pauperum, prostredníctvom jej vizuálnej podoby sa zoznamovali s biblickými textami a kresťanskou vieroukou.

Kniha čitateľov zorientuje v kontexte doby vzniku umeleckých diel, ktoré sú samy osebe stredobodom bádateľskej pozornosti jej autorov. Ako sme už spomenuli, gemersko-malohontská produkcia stredovekých diel nesie vplyv talianskeho nástenného maliarstva obdobia trecenta. V 13. až 15. storočí tak vznikla fascinujúca kolekcia výtvarných diel vytvorených zväčša technikou freskovej maľby. Anjouovci udržiavali kontakty s talianskou kultúrou, čo sa odrazilo na výtvarnom prejave nástenných malieb prezentovaných v prvej knihe zo série projektu mapujúcom stredoveké sakrálne umenie na Slovensku.