Recenzia
Eva Vojtechová
12.09.2005

Hľadanie rozstratených poznatkov

Hľadanie rozstratených poznatkov

Ladislav Čúzy, Ján  Gbúr, Dana Kršáková, Marcela Mikulová, Dagmar Roberts, Ján Zambor: Panoráma slovenskej literatúry II.

Bratislava, SPN – Mladé letá 2005

  Kým prvý diel zo série dejín slovenskej literatúry opisoval najstaršie dejiny našej literatúry od 9. storočia po ukončenie romantizmu, druhý diel pokračuje chronologicky, rozoberajúc udalosti a osobnosti slovenskej literatúry od obdobia slovenského realizmu po ukončenie 2. svetovej vojny.

  Publikácia je štruktúrovaná typologicky podľa jednotlivých literárnohistorických období. Tematicky je rozdelená na 3 veľké kapitoly: Realizmus, Slovenská moderna a Literatúra medzivojnového obdobia. Základom každej z nich je rozbor spoločensko-kultúrnych a ideovo-estetických východísk daného obdobia, ktoré formovali poetiku slovenskej literatúry. Autori publikácie majú za sebou spoluprácu na vydaní nejednej úspešnej práce, ako sú Portréty slovenských spisovateľov I., II., III.,  či Čítame slovenskú literatúru I, II., III. Autorské zastúpenie pôsobí ako záruka dobrej kvality a skutočne i po prečítaní jednotlivých kapitol, hoci každú spracoval iný autor a vtlačil jej vlastnú podobu, pôsobí publikácia ucelene a vytvára doslova istú panorámu.

  Skutočnou panorámou je kniha vďaka portrétom spisovateľov a osobností každého opisovaného obdobia. Snaží sa pomerne vyčerpávajúco, slovníkovým spôsobom, informáciami o živote, diele, úryvkami, obsiahnuť prozaikov, básnikov i literárnych teoretikov a kritikov. Prínosom druhého dielu Panorámy... je, podobne ako v prvom dieli, že nové a moderné pohľady na dejiny našej literatúry zhŕňa pod jeden titul, no aj zjednocuje poznatky o obdobiach, ktoré boli v predošlých publikáciách o dejinách slovenskej literatúry (počítajúc i akademické dejiny zo 60. rokov) v rozličnej miere skresľované alebo zahltené zbytočnými podrobnosťami (napr. katolícka moderna, socialistický realizmus alebo dejiny slovenskej drámy). V tomto zmysle plní druhý diel panorámy na rozdiel od toho prvého aj dôležitú funkciu oporného bodu pri ďalšom výskume literatúry 20. storočia.

  Skromne vyzerajúca publikácia, ktorá sa svojím dizajnom nesnaží konkurovať megaprojektom o dejinách čohokoľvek, ponúka zaujímavé a kvalitné čítanie. Už na prvý pohľad ju možno zaradiť medzi publikácie učebnicového charakteru. Tento prívlastok však nemá mať negatívny nádych, práve naopak, veď kvalitných učebníc nie je veľa a pri štúdiu slovakistiky na vysokej škole ich stále nie je dostatok. Publikácia sa vyznačuje prehľadnosťou, štruktúrovanosťou, systematickosťou, čo v dnešnej dobe handoutov a príručiek rýchleho vzdelávania je opäť len jej veľké plus.

  Z uvedených dôvodov patrí novovydanej publikácii Panoráma slovenskej literatúry II. právom názov panoráma, pretože zachytáva široký rozmer slovenskej literatúry v tak pohnutom období, akým bol koniec 19. storočia a začiatok dvadsiateho. Hoci kniha nie je širokospektrálnou encyklopédiou a pri štúdiu ju možno skôr považovať za odrazový mostík, môže dosť úspešne plniť funkciu príručky, ktorá na slovenskom knižnom trhu stále chýba a môže tak vytvárať dôležité ohnivko medzi roztratenými modernými pohľadmi na naše vlastné dejiny a literatúru. Verme len, že Panoráma slovenskej literatúry sa dočká aj svojho tretieho dielu, aby sa doplnila panoráma histórie slovenskej literatúry.

Eva Vojtechová