Hlasy spoza mechice - Katarína Feťková

Hlasy spoza mechice
Ženské hlasy

Katarína Feťková, autorka dvoch monografií venovaných osobnostiam afroamerickej ženskej literatúry, pripravila tretiu, nemenej zaujímavú publikáciu Hlasy spoza mechice (Belianum 2013). Tentoraz sústredila pozornosť na americkú židovskú ženskú literatúru, jej formovanie a vývoj od začiatku 20. storočia po súčasnosť.

Zámerom monografie je zachytiť ženské hlasy, ktoré sú – aby sme ostali pri metafore v názve knihy – vykázané v ortodoxnej synagóge za mechicu – clonu oddeľujúcu ženskú časť chrámu od mužskej. No nielen zachytiť, ale i zaznamenať, a tým ich sprítomniť a prezentovať aj v našom prostredí. Ide o široké spektrum rôznych generácií židovských autoriek žijúcich v Amerike. Feťková sa podujala na neľahkú úlohu zmapovať ich literárnu produkciu, identifikovať jej špecifické znaky, a tým prispieť k zjemnenej diferenciácii americkej židovskej literatúry a prehĺbiť pohľad na problematiku multietnicity i vzťahov medzi rodmi v americkej spoločnosti. Autorka pri svojom analytickom čítaní vychádza z feministickej literárnej teórie, pričom si overuje jej nosnosť na rozšírenom poli výskumu a zároveň obohacuje jej teoretický i metodologický arzenál.

Sympatické na práci je prepojenie súkromných príbehov jednotlivých autoriek so širším sociálno-politickým kontextom, v ktorom sa tieto príbehy žijú a literárne reflektujú. Dôraz na situovanosť tvorby autoriek do konkrétneho sociálneho časopriestoru dovoľuje poukázať na výpovednú silu literatúry, na jej poznávacie možnosti. Feťková si zvolila vhodnú kombináciu optík, keď v publikácii sleduje jednak formovanie základných tematických okruhov v rámci istých generačných či ideových zoskupení, a jednak priemet jednotlivých ťažiskových tém do diel konkrétnych autoriek. Vybrané spisovateľky sa rozhodla prezentovať tak, že po stručnej biografii sa sústreďuje na analýzu hlavných tematických okruhov, na spôsoby nastoľovania problémov, ale aj na štylistické zvláštnosti ich diel. Väčšina týchto autoriek je u nás neznáma, takže práca slúži ako dôležitý informačný zdroj o americkej literatúre, podáva jej komplexnejší a zároveň diferencovanejší obraz, než aký ponúkajú štandardné monografie o dejinách americkej literatúry.