Recenzia
Andrej Školkay
10.08.2010

Hlinkova garda 1938 – 1945 - Peter Sokolovič

Peter Sokolovič

Hlinkova garda 1938 – 1945

Bratislava, Ústav pamäti národa 2009

Objemná monografia mladého slovenského historika Petra Sokoloviča (1981) bude pravdepodobne patriť medzi diela, na ktoré sa bude odvolávať celý rad budúcich historikov. Ide totiž o dielo, ktoré ako prvé svojho druhu syntetizuje najmä archívne poznatky o rôznych súvislostiach činnosti mocenského straníckeho nástroja vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany počas celej existencie prvej Slovenskej republiky. Veď členom HG sa mohol stať len ten, kto už bol členom HSĽS. Kniha je veľmi prehľadne a logicky štruktúrovaná, a to čiastočne chronologicky, a čiastočne tematicky, keď v rámci kľúčových období existencie Hlinkovej gardy sú zoradené najdôležitejšie témy súvisiace s pôsobením HG v rámci daného obdobia. Publikácia má zaujímavé prílohy, a to textové (napr. zoznam veliteľov HG), ale aj fotografické (napr. portréty veliteľov HG), resp. reprodukované fotografie (napr. rovnošaty, hodnosti a odznaky HG). Autorov prístup sa vyznačuje veľkou snahou o vyváženosť hodnotenia všetkých kontroverzných aktivít Hlinkovej gardy. Napríklad konštatuje, že ,,…vedenie HG sa z gardy snažilo spraviť radikálnu protižidovskú organizáciu…”, no zároveň poukazuje na to, že ,,len členstvo v Hlinkovej garde nie je možné vnímať automaticky ako prihlásenie sa k radikalizmu a antisemitizmu”. Monografia vychádza z množstva podrobne naštudovaných a rozmanitých zdrojov, ktoré pochádzajú najmä z prvotného štúdia vo viacerých archívoch. V priemere je na jednu stranu autorského textu použitých štyri až päť zdrojov. Knihe sa dajú vytknúť len drobnosti. Napríklad namiesto tzv. vtipnej poznámky v novinách Gardista na adresu poslanca Esterházyho, ktorý ako jediný poslanec Snemu hlasoval proti vysťahovaniu Židov, by sa žiadalo uviesť, aký tragický osud postihol tohto odvážlivca. Alebo by sa zišlo vysvetliť pre menej znalých v dejinách ,,známe a kontroverzné” okolnosti pozastavenia transportov Židov zo Slovenska z októbra 1942.

Kniha je, bohužiaľ, nadmieru aktuálna aj na súčasnom Slovensku, a to nie iba ako cenná analýza významného subjektu nedávnych dejín, ale najmä vo svetle autorovho hodnotenia, že HG ,,združovala najmä všetkých tých slovenských aktivistov, ktorých spájal sociálny a národný radikalizmus…” a ,,garda sa stala známou najmä prekračovaním vymedzených právomocí, korupciou či protižidovskými akciami”. Kto pozorne sleduje súčasnú slovenskú politiku, vie určiť, o aké naozaj súčasné a podobné slovenské (kvázi)národné a (kvázi)sociálne združenia ide… A ,,protižidovské” stačí nahradiť inou vhodnou národnosťou či skupinou. A niektorí skeptici tvrdia, že niektorí dnešní politici a niektoré politické strany kradnú viac ako kradli gardisti. Aj preto je dobré pripomínať si históriu.

Andrej Školkay