Recenzia
13.09.2004

Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ

OKÁLI, I. a kol.

Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ

Bratislava, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2004

OKÁLI, I. a kol.

Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ

Bratislava, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2004

V auguste vychádza odborná štúdia, ktorá vysvetľuje obsah, štruktúru, ciele, nástroje a spôsob uplatňovania hospodárskej politiky EÚ vcelku, ako aj v jej jednotlivých oblastiach. Oboznamuje s vedúcimi smermi dlhodobého cieľa slovenskej ekonomiky, ktoré spočívajú vo vyrovnaní (konvergencii) úrovne hospodárskeho rozvoja SR a životnej úrovne jej obyvateľstva s parametrami dosahovanými vo vyspelých krajinách únie. Navrhuje nový, netradičný postup na vypracovanie stratégie sociálno-ekonomického rozvoja SR. Z hľadiska dlhodobých rozvojových cieľov sa v štúdii venuje pozornosť úlohám, možnostiam a spôsobu využívania priemyselnej, technologicko-inovačnej, regionálnej a ekologickej politiky. Do úvahy sa pritom berú nielen problémy a úlohy rozvoja slovenského hospodárstva, ale aj spôsob využívania príslušných politík v EÚ.

Súbežne s cieľovou stránkou hospodárskej politiky sa charakterizuje zameranie a spôsob uplatňovania celkovej hospodárskej politiky EÚ. Prierezové hospodárske politiky (menová, fiškálna, mzdová a banková) sa skúmajú spolu so sociálnou politikou ako faktory makroekonomickej aj širšej sociálno-ekonomickej rovnováhy a tvorby podnikateľského prostredia.

Z porovnania domácich politík s politikami únie sa zisťujú obmedzenia, ktoré naša hospodárska politika bude musieť akceptovať po vstupe do EÚ a vymedzuje priestor na uplatňovanie vlastných riešení. V štúdii sa hodnotia možné stratégie pôsobenia SR v únii. Odporúča sa voľba aktívnej a voči potrebám rozvoja EÚ otvorenej stratégie účinkovania SR v EÚ, v rámci ktorej by sa mali národné záujmy prezentovať a obhajovať ako príspevok k formulovaniu a uplatňovaniu spoločných záujmov únie.