Recenzia
03.11.2009

Hudba - tanec - pieseň - Pavol Zelenay, Ladislav Šoltýs

pieseň

Pavol Zelenay – Ladislav Šoltýs

Hudba – tanec – pieseň

Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby

Bratislava, Hudobné centrum 2008

Kniha o dejinách modernej slovenskej populárnej hudby je u nás prvá, ktorá mapuje takú bohatú, pritom širokým vrstvám poslucháčov blízku tému. Jej autori zasvätili hudbe veľkú časť svojho profesionálneho života – Pavol Zelenay ako hudobník, skladateľ a aranžér, dlhoročný hudobný redaktor v Slovenskom rozhlase, Ladislav Šoltýs, ako kultúrny pracovník, redaktor v Slovenskom hudobnom fonde a  organizačný pracovník Slovenskej filharmónie. Knihe predchádzala nevydaná štúdia oboch autorov K dejinám slovenskej tanečnej hudby (1964), v ktorej načrtli prvých tridsať rokov slovenskej populárnej hudby (1934 – 1963). V knihe tieto dejiny rozšírili až do roku 1970, keď sa uskutočnil 5. ročník Bratislavskej lýry. Predstavujú v nej osobnosti, piesne, menšie festivaly, ktoré „rozkvitali“ na Slovensku najmä do roku 1968 pod vplyvom demokratizačného uvoľnenia našej spoločnosti a  prenikaním modernejších svetových trendov populárnej hudby medzi široké vrstvy poslucháčov. Po roku 1969 nastal istý útlm v týchto kontaktoch, a tak aj v tvorbe domácej populárnej hudby. Neznamená to však, že Slovensko ani v najťažších časoch nespievalo, netancovalo. Ale toto obdobie ešte len čaká na svojich historikov...

Obaja autori publikácie boli pri vzniku Bratislavskej lýry. P. Zelenay ako predseda tvorivej skupiny skladateľov populárnej hudby pri Zväze slovenských skladateľov (1964) so skladateľom Dr. Jánom Siváčkom vypracoval a podal na vedenie ZSS prvý návrh na zorganizovanie Medzinárodného festivalu populárnej piesne v Bratislave. L. Šoltýs pracoval na oddelení kultúry a umenia ÚV KSS, odkiaľ ho roku 1970 definitívne vylúčili... Autori sú teda svedkami doby, ktorú zaznamenávali, dlhé desaťročia o nej zbierali hudobné dokumenty, gramoplatne, písali články, robili relácie, spisovali heslá o súčasníkoch, zaznamenávali výpovede žijúcich  (dnes mnohých nežijúcich) skladateľov a interpretov, pátrali po historických prameňoch. Najmä kapitoly od vzniku prvého slovenského tanga Dita (skladateľ A. Aranyos) po spomínaných päť ročníkov Bratislavskej lýry sú najautentickejšie. Pavol Zelenay napokon na pripojenom CD uverejňuje proximatívny zoznam pôvodných slovenských populárnych piesní, nahratých na gramofónové platne v Čechách alebo na Slovensku v rokoch 1934 – 1970. Autorom sa podarilo zostaviť aj rebríčky najhranejších skladieb v tom-ktorom období, čím obohatili jednotlivé kapitoly o sumarizáciu a prehľad.

Trinásť kapitol knihy o dejinách našej modernej populárnej hudby je dôkladným opisom, súpisom a rozborom spoločenskej, kultúrnej a špecificky hudobno-zábavnej produkcie i situácie na Slovensku. V knihe sú početné vsuvky, vysvetľujúce odborné pojmy. Táto kniha vznikala desaťročia. Jej najzaujímavejšie kapitolky pripravoval Pavol Zelenay aj v rozhlasovom cykle hudobno-slovných relácií Pesničky z pamätníka a zozbierané fakty (v knihe značne rozšírené) uverejňoval vyabstrahované v bookletoch, pripojených v desiatich CD vydávaných pod názvom: Antológia slovenskej populárnej hudby (OPUS, Bonton a Hudobný fond 1991 – 2007), ktoré boli roku 2009 vydané aj ako album

–uy–